Opinie: Kerk in centrum: voortschrijdend inzicht?

Gepubliceerd op maandag 16 maart 2020 Tekst: Gemeente Kampen en GBK. Foto's: Pixabay

Het initiatief van Piet Bergstra, raadslid voor GBK, onder de naam ’Bloemen voor bijen’ krijgt de steun van het college van B&W. Het college stelt eenmalig 15.000 euro beschikbaar uit het raadbudget. In overleg met Bergstra zijn er twee projecten aangewezen om meer biodiversiteit te verkrijgen voor gezonde populaties van bijen en andere bestuivers.

 

Het in maart 2019 ingediende voorstel beoogt dat er in 2030 in de gemeente weer populaties van bijen en andere bestuivers zijn, die stabiel zijn of zich positief ontwikkelen. Daartoe moeten voldoende bloemen als voedsel beschikbaar zijn. Naast het toegezegde bedrag, stelde Bergstra voor om bijen te helpen door bloemrijke (akker)randen en wegbermen aan te leggen. Ook zouden nestgelegenheden voor bijen versterkt en vergroot kunnen worden door het verbinden van bestaande wilde bijenplekken plus het creëren van nieuwe plekken.

Initiatiefvoorstel GBK krijgt steun college

Gepubliceerd op maandag 16 maart 2020 Tekst: Gemeente Kampen en GBK. Foto's: Pixabay

Het initiatief van Piet Bergstra, raadslid voor GBK, onder de naam ’Bloemen voor bijen’ krijgt de steun van het college van B&W. Het college stelt eenmalig 15.000 euro beschikbaar uit het raadbudget. In overleg met Bergstra zijn er twee projecten aangewezen om meer biodiversiteit te verkrijgen voor gezonde populaties van bijen en andere bestuivers.

 

Het in maart 2019 ingediende voorstel beoogt dat er in 2030 in de gemeente weer populaties van bijen en andere bestuivers zijn, die stabiel zijn of zich positief ontwikkelen. Daartoe moeten voldoende bloemen als voedsel beschikbaar zijn. Naast het toegezegde bedrag, stelde Bergstra voor om bijen te helpen door bloemrijke (akker)randen en wegbermen aan te leggen. Ook zouden nestgelegenheden voor bijen versterkt en vergroot kunnen worden door het verbinden van bestaande wilde bijenplekken plus het creëren van nieuwe plekken.

Bergstra: "Ik ben er al sinds juni 2018 mee bezig. Ik had dit project veel breder willen trekken: sponsoren zoeken, basisscholen erbij betrekken, acties via supermarkten. Ik heb met heel veel organisaties gesproken om ook hen erbij te betrekken: met het Waterschap, Staatsbosbeheer, het Kampereiland, provincie, gebiedscoöperatie IJsseldelta, natuurverenigingen, de bijenvereniging etc. Maar toen gooiden de bezuinigingen zand in de motor van dit project. Dat is jammer. Maar niet getreurd, ik tel mijn zegeningen. Ik ben blij dat ik de steun van het college gekregen heb. Hoewel de raad uiteindelijk het laatste woord heeft zal dit met deze steun in de rug geen probleem zijn. En het heeft nog een positieve bijwerking: in het begin was er nog wat scepsis op het stadhuis, over een andere manier van maaien etc. Maar binnen de afdeling Groen is men nu ook om. Ze denken mee en het is mooi om te zien dat er nu binnen die afdeling zoveel enthousiasme is".  

 

Het gaat niet goed met de bijen en andere insecten. Er is veel aandacht voor betere  leefomstandigheden, ook bij andere groene initiatieven. De provincie Overijssel heeft een bijenagenda en er bestaat een Nationale Bijenstrategie. Meer biodiversiteit is goed voor bijen en andere insecten, maar is bijvoorbeeld ook gunstig voor een biologische bestrijding van de eikenprocessierups. Dit initiatief past in dit geheel. 

 

Bestaande projecten

Gemeente Kampen levert ook haar bijdrage. Het college somt de volgende projecten op die al lopen. In 2019 verschraalde de gemeente een grasperceel naast Esdoornhof 186 en zaaiden het in met een kruidenmengsel, zoals ook de bermstrook langs de Europa-Allee tegenover de Esso. In datzelfde jaar zaaiden de gemeente gesponsorde kruidenmengsels in bermgedeeltes langs de Constructieweg (Tembo) en langs de Beneluxweg (Kwakkel Asbest b.v.).

 

Met ondernemers van bedrijvenpark Rijksweg 50 worden gesprekken gevoerd voor meer biodiversiteit. De overdracht van het onderhoud van het 'gemeentegroen in 2019 aan de ondernemers is hiervoor de aanleiding.

Vorig jaar is de Kamper ecologische hoofdstructuur robuuster gemaakt. Gazonstroken worden nu twee keer per jaar gemaaid in plaats van wekelijks. Ook worden her en der gazons en heestervakken omgevormd tot ecologische berm. Op de hoek Karthuizerlaan/Veilingweg vindt een proef plaats met sinus-maaien, oftewel elk jaar een ander stuk.

 

Dit jaar start de gemeente zes natuurprojecten, waarvan drie met scholen, ter vergroting van de bewustwording van de natuurlijke waarden door het maken van mini-ecosystemen (ruigte, poelen, bijenhotel, enz.). Tenslotte zijn er nog losse initiatieven zoals de aanleg van drie Tiny Forests en een actie om schoolpleinen te vergroenen.

 

Nieuwe projecten

In overleg met Bergstra is gekozen voor projecten langs de Europa-Allee en de Flevoweg. Het voorstel is om een strook van 1.300 m lang en 4 m breed te verschralen en vervolgens in te zaaien met een bloemenmengsel speciaal voor bijen. De kosten zijn begroot op 14.400 euro en in het najaar moet de uitvoering beginnen.

 

"Ik zal mijn project Bloemen voor Bijen nauwkeurig blijven volgen. Er is overigens een Nationale Bijenstrategie. Daar werkt de overheid samen met maatschappelijke partners. Natuurbeschermingsorganisaties, bedrijven, onderzoeksinstituten, land- en tuinbouworganisaties en semioverheden zijn nauw betrokken en werken met elkaar aan meer dan 100 initiatieven die bijdragen aan het behoud van bijen en andere bestuivers. Dit is ook zo'n initiatief. Mijn oorspronkelijke plan blijft staan en als er in de komende jaren weer wat meer geld in kas komt klop ik weer aan. Met alleen bloemetjes zaaien zijn we er namelijk niet. We moeten voorlichting geven, kinderen erbij betrekken en hen van jongs af aan leren hoe belangrijk bijen en andere bestuivers zijn voor de mensheid. Veel landbouwgewassen hebben bestuivers nodig. Denk aan fruit, zoals appels, kersen, aardbeien en bessen, maar ook voor groenten als courgette, tomaat en tuinboon. Ook koolzaad, een gewas dat vooral voor de olie geteeld wordt, is afhankelijk van bestuiving door insecten. Voor veel landbouwgewassen worden honingbijen ingezet voor de bestuiving. Maar door berichten over grote bijensterfte in de afgelopen jaren is de rol van wilde bijen en zweefvliegen gegroeid. We moeten het echt breder trekken. Ik hoop dat andere ondernemers het voorbeeld van Tembo en Kwakkel Asbest zullen volgen", aldus Piet Bergstra.

 

Voor biodiversiteit is jaarlijks 5.000 euro beschikbaar voor losse projecten. Het voorstel van Bergstra is een eenmalige aanvulling van 15.000 euro op dit budget voor een extra impuls. Het raadsbudget heeft hiervoor nog voldoende middelen. Voor een structurele uitbreiding van het biodiversiteitsbudget verzoekt het college om terughoudendheid vanwege haar huidige financiële positie.


Raadspraat: Nardus over pollers en parkeren

Gepubliceerd op vrijdag 21 februari 2020 Tekst: Nardus Koster. Foto's: Herman Bres en Piet Bergstra

Het afgelopen jaar heeft in belangrijke mate in het teken van de bezuinigingen gestaan. Werkelijk ieder laatje in het gemeentehuis is open getrokken om te zien of daar nog ergens een bakje met geld vandaag te halen was. Geleidelijk ontstond er een pakket aan mogelijkheden, bezuinigen en extra inkomsten, waaruit het college een raadsvoorstel heeft gedistilleerd.

 

Na veel wikken en wegen  is daar in november van 2019 een besluit over genomen in de raad. In de afgelopen week is gepubliceerd dat de bezuinigingen op koers liggen. Of er na zo’n korte periode ook werkelijk iets zinnigs over te zeggen valt, gaan we de komende weken vast vernemen in de commissievergaderingen.

Aan de inkomstenkant is de OZB voor bedrijven omhoog gegaan. Belangrijk, want zo kunnen de ontwikkelingen, die voor de gemeente en ondernemers van belang zijn, gewoon doorgaan. Hier werd ik de afgelopen dagen nog eens aan herinnert. Ondernemers van de binnenstad worden plotseling geconfronteerd met het besluit dat de pollers, de beweegbare palen, waarmee de toegangswegen van de binnenstad zijn afgesloten niet langer werken. De palen zijn naar beneden en blijven naar beneden. De huidige palen worden door de leverancier niet langer onderhouden en nieuwe kosten zo’n €250.000,-. Dat de leverancier de palen niet langer kan en wil onderhouden

Nardus Koster, fractievoorzitter
Nardus Koster, fractievoorzitter

was overigens al anderhalf jaar geleden gemeld. De gemeente heeft dus ruimschoots de tijd gehad om maatregelen te nemen en een nieuw plan te bedenken. Bijvoorbeeld een nieuwe leverancier of een ander afsluitsysteem. Dit had allemaal al in kannen en kruiken kunnen/moeten zijn voordat er ook maar sprake was van de noodzaak tot bezuinigen. De veiligheid op straat tijdens de winkelopeningstijden is in het geding, maar ook de verkeerstoename en overlast in de avonduren zorgt voor onvrede onder bewoners en ondernemers.

 

Diezelfde bewoners werden ook al onaangenaam verrast met een toename van de kosten voor parkeren. Voor de bewoners met een garage, inrit of erf komt daar ook nog de aanscherping van het parkeerbeleid bij, waardoor er meerkosten zijn voor een parkeervergunning. Heb je de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren, dan kom je niet in aanmerking voor een 1ste parkeervergunning. Deze is overigens sinds de invoering van het parkeerbeleid wel altijd verstrekt

De pollers die niet meer werken.
De pollers die niet meer werken.

aan iedereen die er één aanvroeg. Nu wordt het beleid aangescherpt en kunnen deze bewoners geen 1ste vergunning meer aanvragen. Tenzij je meerdere auto’s bezit, waarvan er één op eigen terrein staat, dan kun je wel een 1ste vergunning aanvragen voor de tweede auto. Veel garage’s en inritten zijn overigens helemaal niet meer geschikt om een moderne auto in te plaatsen.

 

Dit neemt niet weg dat de ruimte voor de garage of inrit vrij gehouden moet worden en dus niet beschikbaar is voor een vrije parkeerplaats. Op die onbruikbare plekken zou prima de eigenaar van die garage of inrit zijn of haar auto kunnen plaatsen. Maar dat is dan, volgens de wethouder, een privé parkeerplaats. Misschien is het een idee om die bewoners een vergunningen te verstrekken die enkel de mogelijkheid geeft om op die specifieke plek te parkeren. Voor elke andere parkeerplaats moet de bezitter van deze vergunning dan gewoon parkeergeld betalen. Zo worden de onbruikbare plaatsen toch benut en nemen deze auto’s geen andere parkeerplaatsen in. Wordt vervolgd.

 

Laat ons vooral weten wat je vindt van de gevolgen van de bezuinigingen, de pollers en het parkeerbeleid via info@gbkampen.com.

 

Nardus Koster, fractievoorzitter


De eikenprocessierups in Kampen

Gepubliceerd op vrijdag 24 januari 24 januari 2020 Tekst en foto's: Piet Bergstra

Vorig jaar brachten wij de gemeente Kampen op het idee om de eikenprocessierups te gaan bestrijden met nestkastje voor koolmezen. Dat idee hadden wij ‘geleend’ van de gemeente Dronten (want ere wie ere toekomt). Men ging met ons voorstel aan het werk. We wilden graag weten wat de resultaten waren. We vroegen daarom de gemeente ernaar.

 

In voorjaar 2019 werden er in ´s-Heerenbroek 15 vogelnestkasten op voor koolmezen opgehangen. Leerlingen van het Ichthus College hadden de vogelnestkasten gemaakt en hielpen mee met het ophangen. Een paar kasten werden in 2019 gebruikt door koolmezen, niet alle. Mogelijk was de gemeente met het ophangen van de kasten aan de late kant. Men had de indruk dat eikenprocessierupsennesten in de bomen met de vogelnestkasten kleiner waren, dus dat de nestkastjes inderdaad meehielpen aan de bestrijding van de rupsen. 

Het Ichthus College maakt voor 2020 nog eens 50 nestkasten: 25 voor koolmezen en 25 voor pimpelmezen. Zodra zij klaar zijn, worden deze kasten opgehangen. Hoe eerder, hoe beter. De kasten komen te hangen in eikenbomen in Zalk en langs de Flevoweg. In de gemeente Kampen was het aantal locaties (bomen met nesten) in 2019 gelijk als in 2018. Wel werden er per boom meer nesten geteld. Ook is er een stijgende lijn waarneembaar. In 2016 waren er 88 besmette bomen met 145 nesten. In 2019 309 besmette bomen met 964 nesten. De preventieve bestrijden met nematoden en verwijdering van nesten kostten de gemeente totaal  20.000  euro.

 

De gemeente Kampen gaat 2020 weer selectief spuiten met nematoden, langs drukke fietspaden, drukke voetpaden, bij scholen en dergelijke (begin april). Waar geen biologische bestrijding wordt toegepast of waar na bestrijding alsnog nesten worden gevonden (vanaf half mei) worden de nesten weggezogen. Naast het gebruik van nestkasten wordt er ook een pilot gestart: natuurlijke bestrijding door een leefgebied te maken voor vogels, sluipwespen en vliegen die eikenprocessierupsen en -vlinders eten of parasiteren.

Ondertussen is ook de provincie bezig met het onderwerp. Zij wil met alle terreinbeheerders komen tot een gecoördineerde bestrijding van de eikenprocessierups. Inmiddels heeft zij twee bijeenkomsten gehouden (16 juli en 31 oktober 2019). Binnenkort bespreekt de provincie met de terreinbeheerders een concept plan van aanpak.


GBK: voorstander rustige stadsuitleg

Gepubliceerd op zaterdag 4 januari 2020  Tekst en foto's: Piet Bergstra, IJsseldelta

Bij sommige politieke partijen is er "euforie" over het kunnen bouwen in Reeve, bij anderen zeker niet. Stel je nu eens voor wat er zou zijn gebeurd als die uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State negatief had uitgepakt? Dus een streep door het bouwen? Wij vroegen het aan wethouder Albert Holtland: “Als de rechter negatief beslist zou hebben over woningbouw in het Reeve dan hadden we in Kampen echt een probleem gehad. We zouden dan in zeer zwaar (financieel) weer terecht zijn komen. Veel zwaarder dan nu het geval is”.

De wethouder legt uit dat als de gemeente geen geld meer heeft, ze kan aankloppen bij de provincie. “Dat kan/mag pas als je de maximale belastingdruk hebt opgelegd die de wet toelaat voor gemeentes. Voor Kampen zou dit betekenen dat dan o.a. de ozb nog eens fors verhoogd zou moeten worden, omdat we nu nog steeds niet aan het maximum zitten. Maar ook de rioolheffing, het storten van het huisvuil, begrafeniskosten, paspoorten, rijbewijzen, etc. zouden flink duurder kunnen worden, voordat de provincie mag helpen (de zgn. art. 12 status)”.

 

GBK is altijd tegen bouwen geweest in een plan dat op deze schaal werd aangepakt. Maar GBK is nooit tegen bouwen over de Zwartendijk geweest. Dat gaat toch wel eens gebeuren. Maar wat we nu doen is beginnen te bouwen helemaal aan de andere kant, tegen de Randmeren aan. Dat was niet onze insteek. Wij zijn voorstander van een rustiger stadsuitleg. Dat kun je doen door een bepaald gebied te pakken waarvan je denkt het de komende jaren nodig te hebben en de rest vooralsnog onaangeroerd te laten. Dat werd gedaan met het Stationskwartier, met Het Onderdijks, met Het Meer, het gaat gedaan worden met Fuite, met het “tussenland” en met het Sonnenberchkwartier, etc. Je gaat dus dat deel ontwikkelen wat je binnen een afzienbare tijd nodig hebt. 

“Die slag hebben we echter verloren”, zegt Holtland. “ Er werd voor miljoenen aan grond aangekocht door de gemeente en door ontwikkelaars, waarbij de plannen door de meerderheid van de gemeenteraad werd goedgekeurd. We gaan nu dus beginnen aan de andere kant, ver van de stad af, om daarna naar de stad toe te werken. Het zij zo, maar ik ben blij dat we wel kunnen beginnen. Dan zien we in ieder geval weer wat van dat geïnvesteerde bedrag terug”, aldus wethouder Holtland.


Reeve: een overzicht en terugblik

Gepubliceerd op vrijdag 27 december 2019 19:34  Tekst: Raad van State, Piet Bergstra. Foto's: Piet Bergstra, IJsseldelta

De stichting Werkgroep Zwartendijk en Natuurvereniging IJsseldelta (hierna verder De Stichting en de Vereniging) vochten jarenlang een juridische strijd tegen de komst van het Reevediep en later de woningbouw in het Reeve. Tevergeefs, naar bleek op 24 december 2019. Hoewel er tussentijds een succesje werd geboekt was het eindresultaat ontgoocheld: op alle punten die zij inbrachten werden ze in het ongelijk gesteld. En dat waren er nogal wat. Maar waar ging het nu eigenlijk om? En wat waren die ingebrachte bezwaren? Een overzicht en terugblik.

 

Het begon al in 2013. Bij besluit van 12 december 2013 stelde de minister van Infrastructuur en Milieu het projectplan "Projectplan Waterwet Inrichting IJsseldelta-Zuid (Reevediep)" vast. Dit als uitvoering van de Planologische Kernbeslissing "Ruimte voor de Rivier". Het voornaamste onderdeel van deze besluiten betrof de aanleg en inrichting van een hoogwatergeul - het Reevediep ook wel aangeduid als bypass - ten zuiden van Kampen. Een van de uitvoeringsbesluiten, het door de raad bij besluit van 12 december 2013 vastgestelde bestemmingsplan "Dorp Reeve", voorzag daarnaast in de realisatie van een nieuwe woonwijk met 1.300 woningen en maximaal 1.100 ligplaatsen voor (recreatie)vaartuigen, het zogeheten dorp Reeve, ten zuiden van Kampen.

De Stichting en de Vereniging gingen hiertegen in beroep, vanwege de gevolgen van deze besluiten voor de natuur- en landschapswaarden van het gebied. Zij vonden onder meer dat de besluiten zouden leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren, vanwege nadelige gevolgen voor twee (moeras)vogelsoorten, te weten de roerdomp en de grote karekiet. Daarnaast vonden de Stichting en de Vereniging dat niet was aangetoond dat een actuele regionale behoefte bestond aan de 1.300 woningen en de bijbehorende ligplaatsen in het dorp Reeve.

In een tussenuitspraak op 11 februari 2015 gaf de Afdeling aan dat zonder het reduceren van deze negatieve effectenmaatregel (b.v. in de vorm van nieuw rietmoeras), dat zou leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren, in verband met de aantasting van het broed- en leefgebied van de roerdomp en de grote karekiet. Ook gaf de Afdeling aan dat de raad de actuele regionale behoefte aan de 1.300 woningen in het dorp Reeve niet inzichtelijk had gemaakt en dat het bestemmingsplan "IJsseldelta-Zuid" dus in strijd was met het Besluit ruimtelijke ordening. Een tussentijds succes.

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State droeg de uitvoerders op om te voldoen aan de criteria die in de Natuurbeschermingswet zijn opgenomen. Ook moest nader onderzoek plaatsvinden over de woningbehoefte. Het besluit van de gemeenteraad van 12 december 2013 werd vernietigd, wat betreft de planregeling voor het dorp Reeve en de bijbehorende jachthaven. Voor wat betreft de hoogwatergeul moest er een zogenaamde ADC-toets plaatsvinden: (Alternatief - Dwingende redenen openbaar belang - Compensatiemaatregelen Natura 2000). 

Op 25 januari 2018 stelde de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vast voor het dorp Reeve. Dit afzonderlijk van de besluitvorming over het projectplan en de uitvoeringsbesluiten voor de doorgaande vaarverbinding. Het nieuwe bestemmingsplan voorzag in een minder omvangrijke ontwikkeling dan was voorzien in het bestemmingsplan "IJsseldelta-Zuid" van 12 december 2013.

 

Het bestemmingsplan voor het dorp Reeve voorzag nu in 600 woningen. Het bestemmingsplan "Reeve" voorzag verder in een externe jachthaven met 70 ligplaatsen voor recreatievaartuigen, in het zuidwestelijke deel van het plangebied. De beroepen van de Stichting en de Vereniging tegen het bestemmingsplan "Reeve" werden ongegrond verklaard.

 

De Vereniging en de Stichting stelden beroep in tegen het projectplan en de uitvoeringsbesluiten, omdat volgens hen het recreatieve gebruik van de vaarweg zou kunnen leiden tot verstoring van de roerdomp en de grote karekiet en als gevolg daarvan tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Daarnaast zou de vaarverbinding volgens appellanten leiden tot een toename van stikstofdepositie op gevoelige habitattypen in de (wijde) omgeving van de vaargeul. De Vereniging gaf als verweer dat het projectplan en de uitvoeringsbesluiten in strijd zou zijn met het "Verdrag inzake biologische diversiteit, Rio de Janeiro, 5 juni 1992, (hierna: Biodiversiteitsverdrag)", vanwege de gevolgen van de doorgaande vaarroute voor het leefgebied van de roerdomp en de grote karekiet. Partijen bij het Biodiversiteitsverdrag hebben zich onder meer verbonden maatregelen te treffen teneinde het verlies van biodiversiteit tegen te gaan, aldus de Vereniging. De Afdeling stelde nog even vraagtekens bij het feit of de Vereniging wel beroep kon doen op dit verdrag. Maar omdat het verweer niet concreet was werd ook dit afgewezen. 

Grote karekiet: Bron Earth.com
Grote karekiet: Bron Earth.com

De Stichting en de Vereniging betoogden verder dat het projectplan en de uitvoeringsbesluiten in strijd waren met de Wet Natuurbescherming. De besluiten leiden volgens hen tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren vanwege de gevolgen van de doorgaande vaarroute voor recreatievaartuigen voor de roerdomp en de grote karekiet. De voorbijvarende motor- en zeiljachten leiden volgens hen tot verstoring van de vogels. Het ging in dit verband om visuele verstoring en om verstoring door geluid van gemotoriseerde vaartuigen en door verlichting van die vaartuigen. Er was een natuurtoets gedaan door bureau Tauw. Ook over de verstoringsafstand was men het niet mee eens. Die stond op 200 meter en dat moest zeker 400 meter zijn. Daarnaast vonden de bezwaarmakers dat de beoogde beschermingsmaatregel in de vorm van drie afschermende rieteilanden en een nieuwe rietkraag niet was aangetoond.

 

De Afdeling bestuursrechtspraak zag geen aanleiding in het oordeel dat gemeente en provincie bij het nemen van de bestreden besluiten niet mochten uitgaan van de conclusie uit de passende beoordeling dat het gebruik van de vaargeul niet zou leiden tot verstoring van de roerdomp en de grote karekiet vanwege de verlichting van de recreatievaartuigen. Er werd een vergelijk gemaakt met onderzoek in de Weerribben en Wieden. Daar was onderzoek verricht naar verstoringseffecten van moerasvogels door waterrecreatie. Uit een analyse met gegevens van de vaarintensiteit, het aanwezige riet én de verspreiding van moerasbroedvogels bleek dat de vaarintensiteit een prima voorspeller was voor de aanwezigheid van moerasbroedvogels. Rietzangvogels, zoals de grote karekiet, bleken minder verstoringsgevoelig dan reigerachtigen en roofvogels, zoals de roerdomp.

 

Roerdomp. Foto: Pixabay
Roerdomp. Foto: Pixabay

Verstoring van vogels kan in beginsel plaatsvinden door geluid, licht en visuele verstoring door menselijke aanwezigheid. De Afdeling was van mening dat in de vaargeul van het Reevediep sprake is van relatief lage geluidsniveaus, omdat de boten slechts met lage snelheid mogen varen. Motorgeluid en eventueel menselijk geluid zijn daarbij van ondergeschikt belang. Als gevolg van de combinatie van een laag geluidsniveau met het relatief lage aantal vaarbewegingen (in vergelijking met b.v. een drukke weg) zou geluidsverstoring geen factor van betekenis zijn. Concentratie van boten vindt, bij afwezigheid van aanlegplaatsen in de vaargeul, niet plaats. Voor vogels die overdag actief zijn, zoals de roerdomp en de grote karekiet, is ook verstoring door licht geen belangrijke factor. Het merendeel van de boten zal immers bij daglicht passeren. De verstoring vanuit de vaargeul is uitsluitend het gevolg van visuele verstoring van de langsvarende vaartuigen en de daarop aanwezige mensen, aldus de beoordeling.

 

De Stichting en de Vereniging bestreden dat vanwege de verschillen in rekensystematiek, de in Duitsland gehanteerde drempelwaarde met 4 dB(A) kon worden verhoogd. Zowel de verstoring door geluid, licht, visuele verstoringen a;s de rekensystematiek werden door de Afdeling bestuursrechtspraak afgewezen.

 

Dan was er nog de vraag of de nieuwe rieteilanden zouden volstaan als afschermende maatregel. Voor een effectieve werking van een alleen een barrière was niet meer vereist dan een barrière van voldoende hoogte en dichtheid. Dit betekende in dit geval dat het riet om als afschermende maatregel te kunnen dienen aan de kwaliteitseis moet voldoen van het bereiken van een hoogte van 2 m en voldoende dichtheid. Het maakte niet uit of de visuele afscherming werd bereikt door een natuurlijke afscherming of een door een technische, kunstmatige constructie, bijvoorbeeld een zichtscherm van hout. De Afdeling zag een bevestiging voor dit oordeel in de omstandigheid dat is gebleken was dat, binnen twee jaar na de transplantatie, het riet zich overeenkomstig de verwachting van verweerders ontwikkeld had.

 

De Stichting en de Vereniging betwistten dit. Op een nadere zitting van 16 oktober 2019 werden door hen gemaakte foto’s getoond, waaruit volgens hen kon worden afgeleid dat het riet nog altijd niet aan de vereiste hoogte van 2 m voldeed en dus volgens hen niet effectief was. De getoonde foto’s waren naar het oordeel van de Afdeling onvoldoende om de bevindingen van de veldinspecties van Altenburg en Wymenga, die het onderzoek hadden uitgevoerd, te diskwalificeren.

Over de vrees van de Vereniging dat het riet op de eilanden zou worden vertrapt of beschadigd door recreanten (zwemmers, vissers, kanoërs) die de eilanden zullen betreden, overwoog de Afdeling als volgt: het gebruik van de doorgaande vaarweg Reevediep is alleen toegestaan binnen de betonde vaargeul. Verder is van belang dat aan het water in het plangebied dat niet is aangeduid als "vaargeul", de aanduiding "recreatie uitgesloten" is toegekend. Waterrecreatie buiten de vaargeul is dus niet toegestaan. Ook dit betoog slaagde daarom niet.

 

De Stichting en de Vereniging betogen tenslotte dat de drie rieteilanden de waterdynamiek ter plaatse zouden beïnvloeden, hetgeen negatieve gevolgen zou hebben voor de bestaande rietoever. Maar ook dat er verstoring door wandelaars en fietsers zou kunnen optreden, dat de uitbreiding van het recreatiegebied Roggebot nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor het leefgebied van de roerdomp en/of dat de vaargeul zou leiden tot een toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen. Alle beroepen werden op 24 december 2019 ongegrond verklaard door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Daarmee komt een einde aan een langdurige juridische proces en is de weg vrij voor een onbelemmerde doorvaart in het Reevediep voor de recreatievaart en woningbouw in Reevedorp. 


Bloemen voor Bijen: de trein rijdt!

Gepubliceerd op donderdag 31 oktober 2019  Foto's: Gemeente, Pixabay, Piet Bergstra

Sinds het voorjaar van 2018 is ons raadslid van GBK, Piet Bergstra, bezig met het initiatiefvoorstel Bloemen voor Bijen. De bedoeling van dat project is om te zorgen voor meer bloeiende bermen zodat de populatie van wilde bijen zich gaan herstellen. Bijen spelen en enorme belangrijke rol. Het Earthwatch Institute concludeerde in het laatste debat van de Royal Geographical Society of London zelfs dat bijen het belangrijkste levende wezen op aarde zijn.

 

Nadat Bergstra zijn plannen, vorig jaar april uit de doeken deed bij wethouder Van der Sloot, werd door haar onmiddellijk een bedrag uit het collegebudget toegezegd. Het plan maakt immers deel uit van het coalitieprogramma. Met dat geld worden nu een aantal proefstroken aangelegd: langs de Europa Allee en aan het begin van de Esdoornhof. Voedselrijke grond wordt afgegraven en arme grond ingebracht. Dan zullen er wilde bloemenmengsel worden ingezaaid. Benieuwd wat dit komend voorjaar gaat opleveren.

 

Een bedrijf aan de Constructieweg zal een deel van de berm doorzaaien met een kruidenmengsel. Er wordt gekeken om ecobermen in bedrijvenpark Rijksweg 50, samen met de ondernemers, te realiseren zodat er meer biodiversiteit ontstaat rondom dit park. Het project valt samen met het plan van een verbeterde biodiversiteit. Ook de heemtuin maakt daar deel van uit. Ook die tuin is men bezig opnieuw in te richten. Er is inmiddels een werkgroep Biodiversiteit bezig die deze projecten gaat ‘begeleiden’. 

 

“Het gaat langzaam maar wel de goede kant op. Er is een veranderende denkwijze over bermbeheer merkbaar binnen de gemeente. Men wordt steeds enthousiaster. Dat is prachtig om te zien. Het is een project van de lange adem en zal wat jaren kosten. Elk jaar wat kleine stappen nemen en meer mensen bedrijven erbij betrekken. Het doel van het initiatiefvoorstel is om een extra bedrag beschikbaar te krijgen o.a. voor aanschaf lesmateriaal, voorlichting, communicatie, aanpassen maaibeleid etc. Er moet nog veel gebeuren maar de trein rijdt”, aldus Piet Bergstra.


Foto's boerenprotest

Gepubliceerd op maandag 14 oktober 2019 16.56 Foto's: Herman Bres

 


Update wateroverlast

Gepubliceerd op donderdag 19 september 2019 15:09 Tekst: Piet Bergstra. Foto's: Diverse melders

We maken ons als partij altijd sterk voor een goede communicatie tussen gemeente en inwoner. Door duidelijk te communiceren kun je vaak heel veel problemen wegnemen, creëer je begrip of krijg je respect. Als wij bepaalde problemen bij de gemeente aankaarten, al dan niet door inwoners gemeld, dan vinden wij het heel belangrijk om de resultaten ervan terug te koppelen naar die melders. Dan weten zij dat aan hun probleem wordt gewerkt of dat er iets mee gedaan wordt. Bij deze. 

Een goed voorbeeld is de wateroverlast van vorig jaar. Piet Bergstra: “In 2018 heb ik, namens GBK, aandacht gevraagd voor de wateroverlast tijdens een Informatieavond. Na een fikse regenbui op donderdag 8 augustus 2018 was er op veel plaatsen in Kampen sprake van wateroverlast. We richtten een meldpunt in via onze Facebook account. Van alle meldingen werd door mij een dossier aangemaakt en aangeboden aan de gemeente. Dit is dus alweer meer dan een jaar geleden. Het werd toen door een verantwoordelijke ambtenaar voortvarend opgepakt”. 

1e , 2e en 3e Ebbingestraat, de Schokkerstraat, omgeving parkeergarage Buitenhaven en Dijkgraafstraat  


Buiten Nieuwstraat 

 

 

 

 

 

 

 


Noordweg

 

 

 


Sint Jorisstraat

 

 

 


Pannekoekendijk

 


Groenestraat

 

 


Wielstraat

Is uitgevoerd

 

 

 


Is in uitvoering. Ontwerp van regenwaterriolering en bodemonderzoek zijn gereed, terwijl er nu aan de inrichting van de straat wordt gewerkt. Het bodemonderzoek naar PFOS loopt. (PFOS is een stof die al sinds de jaren zeventig in de industrie wordt gebruikt. Het wordt gezien als ‘zeer zorgwekkende stof’, al zijn de schadelijke effecten ervan nog onduidelijk). 

 


Is aanbesteed en zal binnenkort worden aangepakt, voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart. De Noordweg ligt op de ontwerptafel waarbij een combinatie wordt gelegd met het herbestraten.


De aanpak van Sint Jorisstraat (in het kader van het wegenprogramma) zal worden gecombineerd met die van wateroverlast van de Schreiershoek en het verlengde ervan.


Hier is nog geen overeenstemming met de bewoners over de straatinrichting. 


De Groenestraat wordt tegelijk met Bongerd, Meeuwenplein en kruising Ebbingestraat/Flevoweg heringericht.


Aan de Wielstraat wordt gewerkt i.v.m. een kruising Tennet-kabel en mogelijk uitbreiding van standplaatsen op Constructieweg. 


Veel meldingen zoals Muntplein, Populierenstraat, Uiterwijksteeg of Geerstraat zijn al afgehandeld. Soms betrof  het meldingen waarvoor de bewoner zelf verantwoordelijk is, in andere gevallen ging het om een verstopping of slecht onderhoud.

 

Voor een aantal locaties is een bureau ingeschakeld om nader onderzoek te doen. Het gaat om  Groenestraat, Wielstraat, Meeuwenpein en Pannekoekendijk. "Het bureau heeft in 2018 een controle berekening gemaakt voor de toe te passen leidingdiameter voor het nieuwe regenwaterafvoer (RWA) riool. Per overlastlocatie is in het rioleringsrekenmodel een berekening gemaakt om de effecten in beeld te brengen van de nieuwe situatie. Dan weet de gemeente welke diameter RWA riool aangelegd moeten worden en welke ruimte in de bodem nodig is. Dit alles in verband met de in de bodem aanwezige vele kabels, leidingen en bestaande gemengd riool (vuilwater en regenwater)", aldus de gemeente.  


Het meurt in Den Haag

Gepubliceerd op vrijdag 13 september 2019 19:42 Tekst: Driekus Vierkant. Foto's: Pixabay, Piet Bergstra.

Wauw! D'66 weet hoe ze haar Voltooid Leven programma kan invullen! D'66 wil 50 miljoen kippen en 6 miljoen varkens aan het gas, vanwege stikstof. Laten we vooral de Nederlandse veestapel halveren, waardoor Nederland de hongerdood sterft, of massaal aan de broccoli moet. Wat in feite even ellendig is. Zitten ze in Den Haag allemaal aan het lachgas? Lekkere democratie: minder dan 1% van de inwoners affikken. Hoe zit het eigenlijk met dat stikstof?  

 

Stikstof is tof

Stikstof is ongevaarlijk voor mens en dier. Lucht bestaat van nature voor 78% uit stikstof. Zuurstof is veel gevaarlijker. Eten wordt verpakt met stikstof in plaats van lucht zodat het langer houdbaar is. Is er brand? Stikstof verdringt de zuurstof en de fik is uit. Stikstof is ook een belangrijk onderdeel van kunstmest, want die 17 miljoen mondjes moeten wel gevoed met verse groenten en fruit en granen. Alles dat groen is groeit als kool van stikstof, hoezee.

 

Vooruit, stikstof is niet altijd tof

Dan de nadelen: mensen en dieren produceren stikstof. Poep. Stront. Mest. Gier. In fossiele brandstoffen zit ook stikstof. Hoi Randstadforenzen. De industrie stoot stikstof uit. Hoi Pernis. Vliegtuigen ook. Hoi Schiphol. Samen met fosfaten (ook uit mest en kunstmest) zorgt teveel stikstof voor wildgroei van planten. Maar niet per se de planten die je wilt. Zo kan onkruid de natuur verpesten, ook in het water. Het is dus best een goed idee om stikstofuitstoot te verminderen. En dat gaat ook al jaren de goede kant op (zie figuur 6).

 

Vooropgesteld: Nederland heeft geen natuur

Hoe definieer je natuur eigenlijk? Alles dat de mens schept of beïnvloedt definieer je als cultuur. Cultuurlandschap is bijvoorbeeld akkerbouw en weilanden. Steden, dorpen, industrie: allemaal cultuurgebied. Alles dat mensen niet maken of beïnvloeden heeft de definitie van natuur. In Nederland hebben we op wat ongerepte en pseudo onbeheerde gebieden na (Wadden, Veluwe, hoi Oostvaardersplassen) feitelijk geen natuur. 

We wijzen tientallen postzegeltjes aan, zeggen dat dit natuur is, we gaan het vervolgens beheren en beschermen. Wat wij natuur noemen, is niets meer dan beheerde wilde tuintjes, met plantjes en diertjes die we er wel willen hebben en de rest rossen we eruit. Schieten, maaien, plat spuiten, voederen, kappen en aanharken. Hekje eromheen en genieten maar.

Beheerde natuur is een tegenstelling. Het bestaat niet. Het is hooguit recreatiegebied, van en voor mensen.

Nederland is een klein landje, met Madurodam-postzegeltjes stukjes land met industrie, wonen, agri en natuur volledig door elkaar heen. Dit alles zit elkaar flink in de weg. Honderdzestig ‘natuur’gebieden zijn als een lappendeken verspreid in een klein landje, dat is natuurlijk vragen om gedoe. Zeker als het in het belang van invloedrijke partijen is om hun nep-natuurgebiedjes te blijven beheren. Lalala ‘natuur’subsidie.

 

Wegkijken

In plaats van natuurgebieden te schalen en af te schermen van cultuurgebieden, en de industrie aan te pakken om milieuvriendelijker te produceren, namen de Nederlandse politiek en de industrie het niet zo nauw met de stikstofproblemen. Ze verzonnen een heel complex systeem met compensatie. En ze verzonnen een list: als je later ooit een keer compenseert, mag je nu al uitstoten. Typisch Den Haag: een papieren oplossing vinden en ondertussen lekker doorpompen.

 

Lekker liegen en verdraaien

Bovendien: Den Haag wil de werkelijke stikstofneerslag niet echt meten. Want dan kun je goochelen met de cijfers zoals je wil. Hier op het platteland hebben we daar verschillende woorden voor: sjaggeren, marchanderen, draaien, spinnen, manipuleren, liegen, D666. 

Tik op de vingers

Dat de Raad van State de overheid het gierdeksel op de neus gaf, was meer dan terecht: stop met sjoemelen. Dus dat iedereen nu in paniek is en naar elkaar begint te wijzen: als men in Den Haag niet zelf mee had gedaan aan de sjoemelpraktijken, maar werkelijk goed beleid had gemaakt, was er niets aan de hand geweest. Ze hebben het zelf laten ontsporen, daar in Den Haag. D'66, CDA, ChristenUnie, VVD, GroenLinks, allemaal. En de industrie ook. Allemaal boter op het hoofd. Waarom betalen we nog belasting?

 

Shots fired!

De chemische industrie was de allereerste die de verantwoordelijkheid afschoof en naar de agri-industrie wees: “hullie stoten veel meer stikstof uit dan wij, laat ons met rust!” Nou nee, de chemische industrie produceert bijvoorbeeld bakken kunstmest, en verdient hier miljarden aan. En wat te denken van de raffinaderijen? Gaat D’66 Pernis sluiten? Dat zou trouwens meteen de leefbaarheid in Nederland ten goede komen. 

Kunstmest.

Ja zeggen de vegetariërs: gewoon minder vlees eten! Nou uhm nee joh. Want weten jullie hoe jullie groente groeit? Juist: CO2 en kunstmest. In Nederland worden miljarden kuubs aardgas (echt bizar veel!) gebruikt om CO2 en kunstmest van te maken. Voor jullie groente.

En wat zit er in kunstmest? Juist: heel veel stikstof. Kunstmest maken is een extreem energie-intensief proces. 20% van het aardgas is nodig als energie om van de andere 80% kunstmest te maken. Dus wees voorzichtig met wat je wenst: je eigen eten is het volgende slachtoffer van je overdreven vleeshaat en je blinde stikstofpaniek.

 

Echte mest is biologisch

We kraken dus miljarden kuubs aardgas om tot kunstmest en dat terwijl we kipjes, varkentjes en koetjes hebben die fijne biologische mest produceren, wat net zo goed als kunstmest kan worden gebruikt om groenten te verbouwen. Echte biologische groente verbouw je sowieso niet met kunstmest maar met echte mest. Best wel hilarisch dat biologische groente voor vegetariërs met biologische dierenresten kan worden geteeld. Broccoli met varkensbloedmeel, iemand? Hehehe.

Aan de ene kant hebben we dus een bio-mest overschot door kippen en varkens en koeien en overheidsbeleid en aan de andere kant maken we kunstmatige kunstmest met bizar veel uitstoot en milieubelasting. Dit slaat echt nergens op. Maar waar hebben we dit aan te danken?

 

Het meurt in Den Haag

Je zou denken dat je in een circulaire economie juist bio-mest gaat toepassen, en geen kunstmest meer gaat maken. Waarom doen we dat niet? Nou, het was altijd in het belang van Den Haag om zoveel mogelijk aardgas te verkopen aan kunstmestfabrikanten. Gewone mest uitrijden werd zwaar gelimiteerd, en de boeren mochten fors gaan betalen voor kunstmest. Lalala meer geld voor de roverheid. De reden dat onze biologische mest nog steeds niet circulair wordt toegepast is dat Den Haag dit samen met de chemische industrie tegenhoudt. Dus stop eens met wijzen naar een ander, D’66! Stelletje milieuvervuilers.  

Circulaire mest

Het goede nieuws is dat men in Wageningen allang bezig is met onderzoek naar het circulair maken van echte mest ter vervanging van kunstmest. Mensenmest bijvoorbeeld, uit het riool. Zuiveren, droge mest van maken. Idem voor kippenmest, varkensmest en koeienmest. Als je dat efficiënt wil doen, dan moet je alles opvangen.

En dat doe je dus niet in een weiland, maar in een nette stal. Op schaal. Zodat de uitstoot niet in de grond terecht komt. Ja je leest het goed: meer megastallen, het is beter voor het milieu. En je houdt nog meer hectares voor echte natuur over ook. Hoor je de kortsluiting al in die vega-koppies? Leve de Nederlandse boeren, leve de Nederlandse agri-wetenschappers. We lopen voorop ten opzichte van de rest van de wereld. Koester dat. We kunnen de wereld ermee veroveren èn verbeteren.

 

Ruilverkaveling

Toen boertjes aan schaalvergroting gingen doen, ontstond ruilverkaveling, dit was landelijk beleid. Prachtige uitvinding. Grotere stukken land, efficiënter boeren, het bracht Nederland voorbij de hongerdood en bracht ons welvaart.

Laten we dat principe eens toe gaan passen op de huidige indeling van Nederland: als we toch al die mini nep-natuurgebieden beheren, laten we die 160 aangeharkte tuintjes dan terugbrengen tot 12 hele grote, met echt mooie ongerepte natuur. Zodat wonen, werken, industrie en natuur veel minder last van elkaar hebben. En de natuur zich echt kan ontwikkelen in Nederland.

 

Dus D’66, als je slim bent, sluit je juist een pact met de Nederlandse agri-sector. Stimuleer circulaire bio-mest, kill de kunstmest, laat boeren netjes en op schaal mest opvangen en verwerken, en gebruiken als groeispul voor al die mooie groenten en laat de agri-sector de wereld in trekken en veroveren met deze mooie innovaties. Voor een betere wereld moet je bij de boer zijn. Niet bij D’66 vooralsnog. De stinkerds. In je vieze stinkstad. Kom maar een frisse neus halen in de mooie regio!

 

Drie Kusjes, Driekus Vierkant

@driekusvierkant


A never ending story

Gepubliceerd op woensdag 28 augustus 2019 19:21 Foto's: Piet Bergstra.

Als je denkt dat binnenkort de shovel voor kan komen rijden om het krakersbolwerk Bovenhavenstraat 14 tegen de vlakte te schuiven, dan heb je het mis. Nog niet zolang geleden schreven wij over de erbarmelijke omstandigheden van de voormalige Kamper Verf- en Glashandel (even verder op) en de gevaarlijke situatie ter plaatse (instortingsgevaar) op onze Facebookpagina.  Dat artikel heeft schijnbaar GroenLinks wakker geschud. Want zij klommen in de pen en dienden weer schriftelijke vragen in over dit pand.

 

Vragen over de eerder gemaakte afspraken (denk aan de aangenomen motie van de SGP om de zaak zo snel mogelijk plat te gooien), de bodemverontreiniging, de gemeentelijke subsidie, de monumentale status en natuurlijk over de ontbrekende toekomstvisie. Het college wordt onbetrouwbaar genoemd en GroenLinks heeft het paard van ‘restauratie’ weer van stal gehaald.

Nu is maar een klein stukje van het hele gebied in handen van de gemeente. De rest is van een ontwikkelaar en een autobedrijf. Samen kan er best wat moois ontstaan. Maar dan moet je wel eerst ruimte creëren. Misschien moet je alles wel aankopen als gemeente! Als je eenmaal het hele gebied in handen hebt, kun je een toekomstvisie maken en het hele gebied ontwikkelen. Ook dit gebied is een toegangspoort tot de stad. Je zou bij die toegangspoort parkeervoorzieningen kunnen aanleggen onder de bebouwing. Wel waterdicht, natuurlijk. Kom met een constructief voorstel voor aankoop voor het hele gebied in plaats van weer te beginnen over restauratie. Laten we hier iets ontwikkelen zoals Zwolle heeft gedaan op de plek van het voormalige ziekenhuis De Weezenlanden. Dan ben je constructief bezig.

Ondertussen blijft het van de zijde van GroenLinks stil. Men schrijft hardnekkig over het opknappen/restaureren van het pand. Maar dat krakersbolwerk is niet van de gemeente. Sterker nog, niemand wil het pand hebben, zelfs niet met ‘geld toe’ (als daar een verplichting tegenover staat dat de villa opgeknapt moet worden). Dat hebben we de wethouder vaak genoeg horen zeggen.

 

Trouwens, bouwkundig gezien is de belangrijkste eigenschap van een villa; ‘een natuurlijke, klassevolle en luxueuze inrichting. Je hebt pas echt met een villa te maken wanneer interieur en exterieur in harmonie zijn en er gekozen is voor duurzame en kwalitatieve technieken en materialen’ Dat zijn niet onze woorden en daar lijkt ons hier geen sprake van. Dus, houden wij het hier op een krakerspand/-bolwerk. Een die niet meer te redden valt. Geef dat toe en blijf niet hangen in het verleden. 

Je kunt wel blijven hameren op wat er in het verleden allemaal NIET is gedaan door de eigenaren of gemeente maar dat schiet niet op. Wij leven nu, in 2019 en we moeten het doen met wat we hebben. We moeten door en het gebied opnieuw invullen. We moeten er iets moois van maken zodat er over 100 jaar gezegd wordt: ‘Dat hebben ze mooi gedaan in 2019!’  Daarmee kom je verder. Niet met nog eens 25 jaar mekkeren over iets wat niet meer te redden valt.


Zorgfraude: de oplossing ligt bij jou!

Gepubliceerd op zondag 11 augustus 2019 11:16 Foto en tekst: Piet Bergstra.

GBK is enkele weken geleden begonnen met een oproep om zorgfraude te melden. Reden was een brief van het college van b&w. Die uitten hun zorgen over de kwaliteit van geleverde zorg in de gemeente Kampen, de financiering daarvan, overlast en fraude. Die oproep deden wij via onze Facebookpagina. Dat deden we omdat we het idee hebben dat dit laagdrempeliger is dan het te melden bij een (onbekende) Taskforce. Als snel kwamen de eerste meldingen binnen. Al deze meldingen zullen wij (anoniem) doorgegeven aan de Taskforce.

 

Afgelopen vrijdagmorgen had ik een gesprek met onze gemeentesecretaris Anky Griekspoor. Zij is ook de voorzitter van deze Taskforce. Met haar heb ik gesproken over deze meldingen. In de Taskforce zitten o.a. de gemeente, zorgverzekering, GGD, politie, brandweer, bouwtoezicht etc. Zij komen eens in de twee weken bij elkaar. Het doel daarbij is vooral informatie te delen en meldingen na te lopen. Het delen van informatie is natuurlijk essentieel voor de aanpak van fraude. Ik kreeg van mevrouw Griekspoor de toezegging dat alle meldingen serieus worden genomen en zullen worden nagetrokken. Ook beloofde zij dat er een terugkoppeling komt van wat er met de meldingen is gedaan. Dat is erg belangrijk voor de melder.

 

Ik ben ook actief op zoek gegaan naar mensen die werkzaam zijn in de zorg. Bij hen thuis een gesprek aangegaan. Uit die gesprekken blijkt dat er best veel mis is in de zorg. En dan hebben we het niet over het werk van de verpleegster of hulp in de huishouding. Wat ook opviel is, dat sommigen het ‘eng’ vinden of bang zijn om misstanden in de zorg  te melden. Bang dat hun naam bekend zal worden. Men wil collega’s niet afvallen. Laat een ding duidelijk zijn: alle meldingen worden anoniem gedaan. De melder gaat over zijn/haar naam en niemand anders.

 

Waar je wel bang van zou moeten worden is, dat er in Kampen mensen zijn die frauderen met andermans zorgvoorzieningen. Dit getuigt van een schrijnende harteloosheid. Over de ruggen van de gehandicapten, ouderen of zwakkeren in de samenleving verrijken zij zichzelf. Misbruik maken van een PGB of de huishoudelijke hulp. Knoeien met cijfers, vervalsen van facturen, mensen onder druk zetten. Graaien in de pot met geld die bedoeld is voor onze allerzwaksten. Gewoon omdat het kan. Omdat het systeem het toelaat. En degene die de zorg nodig heeft? Pech. 

Het feit dat de gemeente contracten heeft met 91 zorgverleners maak een en ander er ook niet overzichtelijker op. Maar stel je eens voor dat men fraudeert met het PGB van jouw kind. Of met de hulp in huishouding van jouw oma of opa. Als jij werkzaam bent in de zorg en je weet dat er gefraudeerd wordt of je hebt een vermoeden van fraude: meld het dan alsjeblieft. Bij ons of het Taskforce. Als jij het namelijk niet meldt houd jij deze fraude mede in stand. Dat wil je toch niet?  Melding kun je doen via info@gbkampen.com. De oplossing ligt bij jou. Met z’n allen moeten we er voor zorgen dat onze kwetsbare inwoners de juiste zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

 

Gaat het helpen? Ja, dat weet ik zeker. Niet zolang gelden deden we een oproep via onze Facebookpagina aan minder validen. We vroegen hen om (parkeer)problemen te melden waar ze, als mindervalide, tegenaan liepen in de stad. Een van de problemen was dat er maar twee gehandicaptenparkeerplaatsen bij het stadhuis waren waarvan een altijd bezet werd door een medewerker van de gemeente zelf. Ik was best een beetje trotst om te zien dat, toen ik de afgelopen vrijdag op het gemeentehuis moest zijn, er inmiddels vier gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd zijn voor de deur. Top! Dus ja, het helpt echt wel …


We komen naar je toe

Gepubliceerd op zondag 28 juli 2019 10:46 Foto: Piet Bergstra.

Het is nu ruim een jaar geleden dat het nieuwe college van burgemeester en wethouders is aangetreden in Kampen. GBK maakt ook deel uit van dat college. Wij zijn in 2018 na de verkiezingen als de een-na-grootste partij uit de bus gekomen met 5 raadszetels. Wij hebben veel inwoners van Kampen gesproken tijdens onze verkiezingscampagne. Maar het contact met de burgers van Kampen moet blijven bestaand vinden wij. Zeker ook na de verkiezingen.

 

Natuurlijk houden wij, als enige politieke partij, zeer frequent contact met jullie, de inwoners/volgers via Facebook, Twitter, Instagram en deze website. Maar wij kunnen ons voorstellen dat er inwoners van de gemeente Kampen zijn die graag eens extra contact zouden willen hebben met een van onze raads-/commissieleden, met onze wethouder of een bestuurslid. Daarvoor kunnen allerlei redenen zijn. Misschien wil je wat onder de aandacht brengen van de politiek of zit je met een dringende vraag die je graag persoonlijk wilt bespreken. Misschien wil je zelf wat doen in de politiek of wil je eens met een bestuurslid van GBK praten.

  • Wordt er bij jou op een verjaardag of op je werk altijd over politiek gepraat en weet iedereen het beter? Wil je eens een raadslid of wethouder uitnodigen die iets komt uitleggen of om vragen aan te stellen?
  • Hebben jij en je buren het tijdens de buurtbarbecue het altijd over te hard rijden bij jou in de straat en wil je een raadslid of de wethouder eens uitnodigen om ter plaatste te komen kijken?
  • Open je een nieuw bedrijf of pand en zou je graag wethouder Albert Holtland daarbij uitnodigen om een woordje te doen?
  • Ben je lid of bestuurslid van een buurt- of sportvereniging en wil je een raadslid of de wethouder eens uitnodigen om op de (jaar)vergadering eens wat te komen uitleggen over het raadswerk of over genomen besluiten?
  • Of gewoon eens even met een raads-/commissielid of wethouder -onder vier ogen- praten onder het genot van een kopje koffie, om je zorgen te delen, je ideeën of frustraties kenbaar te maken of misschien wel om hem te complimenteren met de besluiten die zijn genomen?

Nodig ons uit! Wij komen langs en gaan om met je te praten, te luisteren, te kijken, te overleggen, aan te horen of om advies te geven. De raadsleden, wethouder en het bestuur staan voor je klaar. Samen vinden we een datum en tijdstip om elkaar te treffen. Maak er gebruik van. Bel of mail ons: info@gbkampen.com.


Zondagopenstelling: ruimte voor vrijheid

Gepubliceerd op vrijdag 4 juli 2019 11:00 Foto's: Piet Bergstra. Tekst: Nardus Koster

Twee derde van diegenen die mee gedaan hebben aan het onderzoek naar de zondagsopenstelling vindt dat iedereen de ruimte moet hebben voor z’n eigen vrijheid, dit is 1 van de conclusies van de commissie Zondagverkenning en ook uitgesproken door dominee Klaas van der Kamp tijdens de informatieavond.

 

Kampenaren zitten niet op polarisatie te wachten en er bestaat een hoge mate van verdraagzaamheid , verder vindt een meerderheid van de wekelijkse kerkgangers dat je elkaar niet voortdurend de maat moet nemen.

 

Bij zowel de voor- als de tegenstanders zijn er mensen en groeperingen die niet bereid zijn begrip te tonen voor anders denkenden en wensen vast te houden aan hun waarheid. Dit zal ook niet veranderen, hoeveel werkgroepen of enquêtes je ook samenstelt of laat uitvoeren.

 

Voor wat betreft de conclusie van de Commissie zou je kunnen zeggen, in sporttermen, dat er sprake is van een gelijkspel en dat de punten dus verdeeld moeten worden, 40% voor en 40% tegen en voor 20% maakt het niet zoveel uit.

 

Laten we dat dan ook doen en besluiten dat de supermarkten de mogelijkheid krijgen op zondag open te gaan van 12.00 tot 18.00 uur, zonder bevoorrading en zodoende de zondagsrust op zondagmorgen in stand houden. Dan doen wij naar de mening van Gemeente Belang Kampen recht aan de conclusies van de commissie en aan de wensen van een meerderheid van de inwoners van onze gemeente.

 

Nardus Koster, fractievoorzitter

Reevediep: een verkenning

Gepubliceerd op dinsdag 2 april 2019 20:24 Foto's: Piet Bergstra. Tekst: Joep Boerman, RvdR IJsseldelta, Piet Bergstra

Het is vandaag, 1 april, een prachtige dag. De zon schijnt, een straf windje uit het oosten. Het Reevediep, voor het eerst open voor het publiek. Dus ik besluit de boel maar eens te verkennen. Ik begin aan de zuidkant van de recreatieschutsluis Scheeresluis (Kamperstraatweg) en loop naar het westen, richting het Drontermeer. De hekken staan er nog dus ik loop er maar omheen want ik meen zeker te weten dat het vandaag zover is. Of toch niet? Volgens mij wel.

 

Mijn doel is tot het einde te lopen. Dat zal toch niet zo ver zijn? Mijn eerste indrukken? Een gebied met heel veel potentie. Toegegeven: toen men destijds met het plan kwam om dit aan te gaan leggen, was GBK tegen. Wij vonden het gebied al mooi. Maar een meerderheid ging er mee akkoord. Dan moet je niet in je verlies blijven hangen maar meegaan in de verdere ontwikkelingen, onder het motto: Die brug slopen ze echt niet meer.

Door de komst van het Reevediep is een groot deel van de omgeving ten zuiden van Kampen veranderd. Naast alle maatregelen voor waterveiligheid is in het gebied ook vierhonderd hectare nieuwe natte deltanatuur gerealiseerd. Er zijn nieuwe fiets-, wandel- en struinpaden aangelegd. De fiets- en wandelverbindingen in het Reevediep bestaan uit ongeveer 11 km fietspaden en 9 km wandelpaden. Het Reevediep is verder voorzien van een vaargeul voor de recreatievaart. Dat is goed voor de lokale economie en de levendigheid in de stad. Hengelsportliefhebbers krijgen volop nieuwe mogelijkheden langs de noordelijke dijk van het Reevediep. 

Zicht op de recreatiesluis en de inlaat van het Reevediep bij de Kamperstraatweg.
Zicht op de recreatiesluis en de inlaat van het Reevediep bij de Kamperstraatweg.
Koolzaad
Koolzaad

Nadat ik het tweede viaduct van de N50 onderdoor gelopen ben maakt de weg een scherpe bocht naar links. Hier loopt de weg zo'n honderd meter parallel aan de N50 om aan het einde een bocht naar rechts te maken, en af te buigen van de N50. In deze bocht ligt De Enk. Een mooi gebied met een paar grotere bomen. Die hebben de grote werkzaamheden van de afgelopen jaren overleefd. Qua vormgeving is de Enk eigenlijk hetzelfde gebleven. Alleen het land er omheen is veranderd. Er schieten drie hazen weg, over de hoge dijk van 4,50 meter, richting het oude land.

De Enk
De Enk

Als je de Enk gepasseerd bent loop je richting de Nieuwendijkbrug. “Een slanke brug zonder tierlantijnen”, aldus landschapsarchitect Yttje Feddes in het boek Deining in de IJsseldelta van schrijver Joep Boerboom. Een mooi gezicht als je onder de brug doorloopt. Het is de verbinding over het Reevediep tussen Kamperveen, Noordeinde en de stad Kampen. Grauwe ganzen houden mij nauwlettend in de gaten. Aan de andere kant van de dijk ligt het buurtschap de Roskam. “Bij het ontwerp was het soms wat wikken en wegen. De ontwerpers wilden dan de pijlers twintig meter uit elkaar. Voor de aannemers was dertien meter praktischer. Dus werd het zeventien meter” vertelt Yttje. De eerste ruim 3,5 kilometer zit erop. Het valt mij op dat er nu al veel fietsers gebruik maken van het fietspad.

Nieuwendijkbrug
Nieuwendijkbrug

Ik loop door. Hier wordt het stil. Ik hoor alleen nog de vogels en de wind. De dijk kronkelt verder richting het westen. Na 5 kilometer liggen er grote pijpen onder de dijk door. Een ervan spuwt water het Reevediep in. Ik klim de dijk op en probeer mij te oriënteren. Kijken waar dat water vandaag komt. Ik zie een dijk, een gebouwtje en wat huizen maar heb geen idee waar ik ben. Thuis pak ik Googel maps er maar even bij. De kaart is nog niet bijgewerkt, de satellietbeelden laten de werkzaamheden zien. Nu is duidelijk: de buizen komen van het rijksmonument gemaal Van der Engelen Van der Veen. Het gemaal aan de Noordwendigedijk, bij de Molenkolk.  

Inlaat: aan de andere kant van de dijk de Molenkolk en gemaal Van der Engelen Van der Veen.
Inlaat: aan de andere kant van de dijk de Molenkolk en gemaal Van der Engelen Van der Veen.

Even later maakt de weg weer een scherpe bocht naar rechts. Deze hele hoek is een prachtig gebied voor vogels. Kuifeenden liggen er te slapen. Er ligt een kunstmatig aangelegde waterplas en de vaargeul is ver weg. Daarna maakt de weg twee keer een ‘halve’ bocht naar links. Waterhoentjes vliegen op om even verder weer te landen. Het laatste deel loopt rechtdoor, richting Reevesluis en Reevedam. Hier is men nog druk bezig met de aanleg ervan. Onder aan de dijk ligt het Drontermeer te schitteren in het zonlicht. Twee jonge meisjes komen teruglopen, elk met een peddel in de hand. Ze zijn wezen kanoën. Het fietspad buigt af over de dijk naar het oude land en sluit aan bij het Waterkeringpad. Dit ligt net ten noorden van Noordeinde. Op deze manier kun je een mooi rondje fietsen. Via Noordeinde, terug naar de Roskam en de Nieuwendijkbrug. Tot het einde van het Reevediep via de zuidzijde is het 7,5 kilometer. 

Zoals ik al eerder schreef: een prachtig aangelegd natuurgebied. Kampen gaat daar van profiteren, daar ben ik zeker van: het zal vele dagjesmensen trekken: fietsers, wandelaars, vogelaars. Het gebied is nu nog wat nat, het water staat hoog. De natuur moet zich nog verder ontwikkelen wat het is nog een vrij kale boel. Maar dit gaat wel goed komen. Laat dat maar aan de natuur over. 350 hectare nieuwe natte deltanatuur met fiets, wandel en struinpaden. En 43 hectare rietmoeras. 

 

Het grootste deel van het nieuwe moeras ligt direct ten oosten van de waterkering van het Drontermeer. Het maakt deel uit van de ruim 3 km2 nieuwe natuur in het Reevediep. Het hele moeras staat onder invloed van de waterdynamiek van het Drontermeer en het Reevediep. Tientallen soorten vogels profiteren en leven inmiddels in dit gebied: vogels als dodaars, krakeend, krooneend, zomertaling, waterral, blauwborst, en kleine karekiet. Het gebied is toegevoegd aan het bestaande Natura 2000-gebied Veluwerandmeren.

 

Het boek Deining in de IJsseldelta van Joep Boerboom geeft heel goed weer hoe het hele gebied tot stand is gekomen. Waar heel veel mensen aan het woord komen: een bewoner die 'tot het gaatje gaat', de landschapsarchitecte, de schipper, de bewaker, bewoners (die moesten verhuizen), de rietdokter, archeologen, ecologen etc. Met heel veel mooie foto's. Een mooi naslagwerk.

 

Als ik terug ben bij het beginpunt heb ik er 15 kilometer opzitten. De hekken zijn inmiddels verdwenen. Nu alleen nog even de boel ‘doorprikken’ naar het Drontermeer zodat ook de watersport er optimaal gebruik van kan maken en mensen er een rondje Kampen over het water kunnen doen.