Algemene Beschouwingen 2020

Gepubliceerd op woensdag 12 november 2020 16:03  Tekst: Webcareteam GBK Foto's: GBK-leden

 

"Toen medio maart 2020 corona zich in alle hevigheid  aan ons openbaarde veranderde de wereld plotsklaps. Er volgende een intelligente lockdown en van de ene op de andere dag veranderde onze samenleving. We houden 1,5 meter afstand, we niezen en hoesten in onze elleboog en we blijven thuis wanneer we ons verkouden voelen. Ook een bezoek aan onze dierbaren in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen werd verboden of minimaal ontraden. Maar, we hebben het geflikt.

 

Met elkaar hebben we dit opgepakt en het virus teruggedrongen. Nieuw initiatieven zijn er ontstaan, door ondernemers die hun bedrijf ineen zagen storten. Maar ook initiatieven die er voor hebben gezorgd dat buren niet weggleden in eenzaamheid, dat er toch nog regelmatig gezond werd gegeten en er verse boodschappen werden gehaald. Tegen de zomer ontstonden er nieuwe vrijheden en kon er weer genoten worden van een bezoek aan de horeca, musea en theaters. De gemeente stond ruimere terrassen toe en gaven daarmee de ondernemers in de horeca ruimte om te ondernemen.

 

Er werden weer vakanties gepland en het leek er op dat we het leven weer konden oppakken zoals we dat altijd hadden beleefd. Een grote domper waren dan ook de nieuwe maatregelen vanaf medio oktober, wegens de enorme hoeveelheid besmettingen. Tijdens de piek zelfs boven de 10.000 per dag. Helaas is de solidariteit allang niet meer die van de eerste periode. De maatschappij is verdeeld. We leven in een bizarre werkelijkheid en daar zijn we voorlopig ook nog niet uit. We hebben elkaar meer dan ooit nodig om samen  te werken aan oplossingen. 

 

Ondertussen zitten we hier in een vrijwel lege raadszaal om onze algemene beschouwing over de programmabegroting 2021 te delen. Het nieuwe abnormaal. Inmiddels zijn we ruim over de helft van deze raadsperiode en mogen we voorzichtig tevreden zijn met de gemaakte stappen. Twee jaar geleden diende GBK een motie in om een simpele en in begrijpelijke taal geschrevenprogrammabegroting te krijgen. Inmiddels komen we daar dicht in de buurt. Het pak papier is zeker gehalveerd en dit jaar zijn er ook zeker de helft minder technische vragen gesteld. Het is behalve een dunne begroting ook een broze begroting. Een begroting met een klein overschot. Moeten we daar dan gelijk maar plannen voor maken en het bestemmen? GBK vindt van niet. Natuurlijk hebben wij een flinke wensenlijst. Er ligt nog altijd een niet uitgevoerde motie van GBK om aanlegsteigers aan de IJsselkade te realiseren. Maar ook de aanpak van Bolwerk Buitenwacht, de Brunneper Bongerd en de plannen in het Groene hart staan hoog op onze prioriteitenlijst. En wanneer het overschot de komende jaren toeneemt moet aan de slag worden gegaan met de aanpak van wegen en straten en de bijbehorende verlichting. 

 

De verbetering van de veiligheid in de wijken. Het afgelopen jaar zijn er veel klachten uit de binnenstad van Kampen gekomen. Klachten over het woongenot, veroorzaakt door de toename van zorgwoningen en het verdwijnen van de pollers. Klachten over geluidsoverlast, opnieuw veroorzaakt door de toename van zorgwoningen. Klachten over verkeershinder, parkeren en rijden waar en wanneer dat niet is toegestaan. Handhaving moet hier een duidelijker rol in gaan krijgen. We verwachten een voorstel van het college waarin zij duidelijk omschrijft welke prioriteiten handhaving krijgt.

 

Aangaande de fysieke afsluiting van het kernwinkelgebied verwachten we in 2021 een voorstel van het college om aan de wensen van bewoners en ondernemers tegemoet te komen. Ook de toename van het bezit en gebruik van wapens vinden wij zorgelijk. Wij roepen het college op om in overleg te gaan met de Politie en een inleverprogramma op te zetten. In andere delen van het land heeft dit veel succes opgeleverd en GBK ziet dit ook graag in de gemeente Kampen gebeuren.

In voorgaande jaren heeft GBK aandacht gevraagd voor de afschaffing van de hondenbelasting. Nog altijd is hier niets mee gedaan. De opbrengst van deze belasting heeft niet geleid tot een hondenpoep vrije gemeente. Wanneer gaat het college hiermee aan de slag? 

 

De begroting laat zien dat het gemiddelde huishouden van Kampen in 2021 ongeveer € 3,- minder kwijt is voor de afvalstoffenheffing. Er wordt minder betaald aan vastrecht en iets meer per storting in de ondergrondse container. GBK wijst er al geruime tijd op dat de gemeente Kampen, met haar belang in de ROVA, indirect verdient aan het afval van haar inwoners. Het zou dan ook passend zijn om het dividend van de ROVA in mindering te brengen op de afvalstoffen heffing.

 

 

Nederland heeft een woningprobleem en een uitdaging. In onze provincie moeten in de komende jaren 60.000 nieuwe woningen worden gebouwd om de achterstanden weg te werken. Zwolle, als groeigemeente, zal hier voor onze regio een flink deel van moeten bouwen en dat kunnen ze niet alleen. De gemeente Kampen is gevraagd hierin mee te denken en ook meer te gaan bouwen. Wethouder van der Sluis gaf onlangs aan het een gemiste kans te vinden wanneer wij hieraan geen gehoor geven. Daar zijn wij het volkomen mee eens. Het zal een boost geven aan nieuwbouwwoningen voor starters en zorgen voor een betere doorstroming bij de woningbouwverenigingen. We zien dan ook graag dat het college hier voortvarend mee aan de slag gaat en de raad medio 2021 informeert over de voortgang.


Nederland heeft een woningprobleem en een uitdaging


U hoeft van GBK op deze begroting geen moties of amendementen te verwachten. We zullen ook terughoudend zijn met het steunen van de moties en amendementen van andere partijen. Deze, door de wethouder zelf benoemde, broze begroting kan het niet gebruiken om op de valreep nog uitgekleed te worden. Natuurlijk had GBK dit jaar een lastenverlichting willen aankondigen op bijvoorbeeld de OZB. Maar de huidige inkomsten en uitgaven laten dat nog niet toe. Maar ook komend jaar zullen we hier weer kritisch naar kijken.

 

Zeggen we dan zonder enig voorbehoud ‘ja’ tegen deze programmabegroting? Nee! We zullen een stemverklaring afgeven met betrekking tot de advieskosten aanbesteding en exploitatie zwembad 2021. We moesten nota bene in de krant lezen dat in de deal met de tijdelijke exploitant van het zwembad een bedrag van € 160.000,- is overeengekomen als afkoop voor de risico’s inzake corona. Zijn dit soort afkoopbedragen ook beschikbaar voor de andere ondernemers in de gemeente Kampen? En, gaat dit al meteen af van het krappe overschot? Ze mogen zich wat GBK betreft allemaal  melden bij de wethouder. Al is het maar met een hulpvraag om gebruik te kunnen maken van de landelijke regelingen.

 

Dus! Ja, tegen de begroting. Met een stemverklaring. Vol goede moed op weg naar 2021".

 

 

Fractie GBK