1. Jij en het gemeentebestuur

Meedenken, meedoen, meebeslissen

 

Wij vinden dat raad, college en ambtenaren samen moeten werken aan het scheppen van duidelijke voorwaarden bij zaken waar mensen op eigen initiatief hun verantwoordelijkheid willen nemen. De gemeente stelt zich daarom meer dan ooit op de hoogte van wat zich binnen de wijken afspeelt, van wat de behoeften zijn van de ouderen, van de gezinnen en van de jongeren. Waar dat nodig is, ondersteunt de gemeente hierbij.  

 

Wat ons betreft zullen inwoners, zowel persoonlijk als binnen verenigingen en maatschappelijke organisaties, steeds meer gestimuleerd worden om zelf te komen met initiatieven waaraan de gemeente kan bijdragen.

 

Samenwerken

Wij willen bevorderen dat de bewoners nieuwe samenwerkingsvormen aangaan met verenigingen, met bedrijven en met de gemeente zelf. Daarbij is het van belang dat de mogelijkheden hiervoor ruim aanwezig zijn en dat de gemeente bepaalde zaken uit handen geeft, zonder zich aan haar verantwoordelijkheid te onttrekken. 

 

Openheid

Als het aan ons ligt, is de tijd van achterkamertjespolitiek voorbij. Gemeente Belang Kampen is voor zoveel mogelijk openbaarheid. Daarom wordt bij hoge uitzondering (als het bijvoorbeeld gaat over personen)  vergaderd achter gesloten deuren.

 

Wij streven ernaar dat:

  •  inwoners op terreinen als woonomgeving, basisvoorzieningen, veiligheid en milieu de mogelijkheid van initiatief, inspraak en - zo nodig - budget krijgen;
  • kinderen betrokken worden bij wat er gebeurt in de wijk en zij ruimte krijgen om mee te denken over wat daar voor hen verbeterd kan worden;
  • jongeren betrokken worden bij het beleid dat op hen gericht is en medezeggenschap hebben over budgetten voor jeugdwerk en -activiteiten;
  • begrijpelijke besluitvorming een voorwaarde is bij het daadwerkelijk betrekken van de inwoners bij probleemoplossingen;
  • de gemeentelijke aandacht voor ondersteuning en stimulering gericht is op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de inwoners;
  • er duidelijke voorwaarden komen voor nieuwe activiteiten en dat de afhandeling van de bijbehorende aanvraag begrijpelijk en eenvoudig is;
  • de gemeente zorg draagt voor een goede samenwerking tussen politie en jongerenwerk door het inzetten van wijkcoördinatoren.