5. Jij en je inkomen

Zinvolle bedrijvigheid

 

Werkgelegenheid serieus nemen

Wij vinden belangrijk dat er een actief banenbeleid wordt gevoerd. Gezamenlijke inzet van gemeente, ondernemers, UWV en werkzoekenden is daarvoor nodig. Gemeente Belang Kampen zal er op toezien dat deze samenwerking verstevigd wordt. Met name in recreatie en toerisme liggen kansen tot het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. 

 

Economie: meer dan bedrijfswinst

Wij zetten ons in voor een evenwichtige ontwikkeling van persoonlijke welvaart, kwaliteit van leefomgeving en mogelijkheden voor ontspanning en vorming. Pas als dit voor de inwoners van toepassing is, kunnen we spreken van economische groei.

 

Kansen voor de lange termijn

Duurzaam en vernieuwend ondernemerschap is nodig voor een kansrijke toekomst van de gemeente Kampen. We streven naar de ontwikkeling van een sterke gezamenlijke merknaam  voor recreatie en toerisme in onze gemeente.

 

Internet

We stimuleren het gebruik van internet voor inwoners en ondernemers door bij te dragen aan het aanleggen van snelle, betrouwbare en toegankelijke verbindingen. 

 

Zinvolle bedrijvigheid

Vestiging van nieuwe industrie moet een meerwaarde voor de gemeente Kampen bieden. Vestiging van detailhandel zal door ons worden gestimuleerd, zowel in de binnenstad als op industrieterreinen.

 

Kampereiland

GBK is voorstander om onze landerijen op een andere wijze te beheren. Pacht-, fosfaat– en ammoniakregelingen hebben onze bijzondere aandacht.  GBK ziet meer in het besturen van  Kampereiland n.v. door een directeur-ambtenaar met rechtstreeks verantwoordelijkheid naar de gemeenteraad.

 

Koekoekspolder

GBK is van mening dat de hectares tuinbouwgrond die de gemeente in bezit heeft voor een lagere prijs moeten worden gewaardeerd. Hierdoor kan bestaande en nieuw tuinbouw zorgen voor een nieuwe impulsen.

Wij streven ernaar dat:

  • nieuwe ontwikkelingen in de bouw en / of industrieterreinen energie neutraal zijn;
  • initiatieven van burgers samen met de gemeente doorgesproken worden en waar mogelijk van onderbouwing, uitwerking en visie voorzien;
  • bij nieuwe vestiging van bedrijven niet alleen aan duurzaamheid maar ook speciaal aandacht aan de lokale werkgelegenheid wordt besteed;
  • er bij het uitgeven van een kavel op het industrieterrein voorrang gegeven zal worden aan bedrijven die ondersteunend kunnen zijn voor reeds gevestigde bedrijven;
  • er in overleg met werkgevers en werknemersorganisaties en het UWV naar slimme oplossingen gezocht wordt om werkloze jongeren en ouderen kansen te bieden hun arbeidsparticipatie te vergroten. Dat zou o.a. kunnen middels werkervaringsplaatsen en maatschappelijk ondersteunend werk met behoud van uitkering in wijken, zorgcentra, (semi)overheidsinstellingen en andere mogelijkheden, maar het mag niet ten koste gaan van betaalde banen;
  • er onderzoek komt naar de mogelijkheden voor het opzetten van een stagevijver in de regio. Hierbij zou er een regionale samenwerking kunnen ontstaan tussen onderwijs, studenten en ondernemers;
  • de relatie met de toeristische activiteiten in het buitengebied en de (middenstand in) dorpskernen bevorderd wordt. Daarvoor zal de inrichting van wandelroutes, fietspaden, wegen en parkeerterreinen gericht zijn op de verbetering van toegankelijkheid van natuurgebieden van en naar de dorpskernen.