4. Jij en je omgeving

Inrichten doen we samen

 

Kunst en cultuur dragen als onmisbaar onderdeel van de samenleving bij aan persoonlijke ontwikkeling, schoonheidsbeleving en ontspanning. Om deze redenen en omdat ze daarnaast verbindend werken, willen wij initiatieven op dit vlak stimuleren. 

 

Milieubewustheid 

Wij willen dat deze wereld ook voor onze kinderen en kleinkinderen een fijne plek blijft om te leven. Een verantwoord ecologisch beleid voor zowel bedrijven als particulieren is daarvoor noodzakelijk. Energiezuinig, milieuvriendelijk en maatschappijgericht ondernemerschap heeft absolute prioriteit. Binnen de gemeentelijke organisatie wensen wij eveneens te werken aan structurele verbetering op dit terrein. 

 

Weidevogelgebieden

De gemeente Kampen is wettelijk verplicht om compensatiegrond te leveren bij "opoffering" van weidevogelgebieden door bouw.

GBK zal het bestuur daarop blijven wijzen en ervoor zorgen dat Kampen haar wettelijke plicht na komt. Daartoe zullen wij samenwerken met de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta.

 

Inrichten doen we samen

Burgerparticipatie, b.v. het Groene Hart of Bolwerk/Buitenwacht, is voor Gemeente Belang Kampen van groot belang. De wijze waarop hieraan invulling is gegeven de laatste jaren, zijn we niet gelukkig.  Inwoners  nemen steeds vaker actie in hun omgeving. Ze bedenken zelf een oplossing voor het onderhoud van speeltuinen of voor de groenvoorziening. Hierdoor verandert de verhouding tussen overheid en inwoners. Openstaan voor ideeën uit de samenleving vraagt om een andere rol van de overheid. De gemeente treedt meer op als aanbieder van voorzieningen. Vanuit wijkbudgetten kunnen bewoners eigen plannen in hun buurt waarmaken.  

 

Ruimtebewust bouwen

Voor invulling van zowel woningbouw als bedrijventerreinen dienen regionale afspraken te worden gemaakt, waarbij 'inbreiding' op bestaande locaties voorrang heeft boven verdere 'uitbreiding' van de bestaande bebouwing. 

 

Klimaatbestendigheid

Bij de ruimtelijke inrichting van de gemeente is het van het grootste belang om rekening te houden met de toename van extreem weer. Het voorzien in een goede, snelle en vooral slimme  waterafvoer heeft hierbij prioriteit.

 

Digitale bereikbaarheid

Bij een gastvrije gemeente behoren goede voorzieningen voor toeristen. Deze bezoekers maken in toenemende mate onderweg gebruik van internet. In steeds meer gemeenten wordt daarom vrije WiFi aangeboden binnen toeristisch aantrekkelijke centra. Wij willen particuliere initiatieven voor het opzetten en beheren van een dergelijke voorziening stimuleren door ervoor te pleiten dat ook de gemeente hierin een bijdrage levert.

 

Buitenkernen en dorpen

De Zande, Grafhorst, ‘s Heerenbroek, Kampereiland, Kamperveen, Mastenbroek, Wilsum, Zalk, en Zuideinde hebben onze bijzondere aandacht voor o.a. de woningbouw. Dit om de leefbaarheid om de instandhouding van verenigingen en scholen te stimuleren.

Wij streven ernaar dat:

  • het woningaanbod aansluit bij de behoefte  en bestaat uit een aantrekkelijk en  gevarieerd palet voor alle leeftijdsgroepen, zodat wijken een gevarieerde samenstelling (blijven) houden; 
  • het woningaanbod aansluit op de uiteenlopende en veranderende vraag van de woonconsument en dat nieuwe woonvormen kansen krijgen;
  • aan inwoners gelegenheid geboden wordt te bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO);
  • bewoners direct betrokken worden bij plannen voor renovatie, sloop en herinrichting van hun wijk;
  • een groene, schone, veilige en duurzame woonomgeving wordt ontwikkeld, waarbij aandacht is voor voldoende en betaalbare levensloopbestendige woningen;
  • ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen door vroegtijdige aandacht voor de mogelijkheid van zorgverlening aan huis;
  • mogelijkheden voor mantelzorg in een vertrouwde omgeving worden uitgebreid door de procedures hiervoor eenvoudiger en sneller te maken;
  • zowel bij het (her)inrichten van de wijk als bij het oplossen van zaken als overlast, vandalisme en vervuiling altijd samen met de wijkbewoners wordt opgetrokken; 
  • dat de gemeente voldoende faciliteiten biedt voor ondernemers om plannen voor duurzame energie (zonnepanelen/windmolens) te kunnen ontwikkelen.