6. Jij en je vrije tijd

Duidelijk doelgroepenbeleid

 

Dat ook de sporter daar zijn steentje aan bij moet dragen is voor GBK vanzelfsprekend.

Wij willen dat verenigingen op het gebied van cultuur en sport zelf hun activiteiten via internet kunnen inplannen in geval van tijdelijke afwezigheid van ambtelijke ondersteuning.

Wij zijn voor duidelijk doelgroepenbeleid op het terrein van culturele en sociale activiteiten zowel binnen als buiten verenigingsverband. Iedereen moet  mee kunnen blijven doen. 

 

Duidelijkheid over inkomstenverwerving

Veel vrijwilligers zijn al actief binnen de verenigingen en wij willen dit blijven stimuleren. De voorwaarden voor het verwerven van eigen inkomsten van verenigingen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wat ons betreft kan ook het bedrijfsleven zinvol bijdragen aan het functioneren van deze maatschappelijk belangrijke organisaties. Een vanuit de gemeente gestimuleerde maatschappelijke beursvloer is hiervoor een uitstekend middel.

 

Integraal toerismebeleid

Wij zien de inspanningen voor het bevorderen van toerisme binnen de totale gemeente Kampen als één geheel. Met het oog op de toeristische bezoeker kan het in stad en dorpskernen aanwezige erfgoed prima worden gecombineerd met het aanbod van landbouw en natuur in de buitengebieden. Daarom zullen wandelroutes, fietspaden en parkeervoorzieningen binnen de gemeente hier voldoende op moeten zijn afgestemd.

 

Geen hapsnap beleid

De anno 2017 in Kampen gehouden Hanzedagen worden algemeen als geslaagd beschouwd. De inzet van het daarvoor gebruikte forse budget mag niet verloren gaan, door na afloop onachtzaam te hoppen naar een volgende toeristisch hoogtepunt van andere aard. Het is van belang dat we de merken 'hanze' en 'kogge' koesteren en doorontwikkelen.

 

Voldoende aanlegsteigers

Kampen is een waterrijke gemeente. Pleziervaart heeft daarin een belangrijke plaats. Wij pleiten voor voldoende afmeerplaatsen ten behoeve van dagtoerisme via het water.

Wij streven ernaar dat:

  • een duidelijk doelgroepen- en accommodatiebeleid de pijlers zijn voor het verstrekken van subsidies aan verenigingen;
  • bij wijzigingen in subsidieverstrekking het tempo en de mate daarvan samen met de betrokken verenigingen worden vastgesteld; gemeente en verenigingen hebben daarbij een eigen verantwoordelijkheid; 
  • een vangnet wordt opgezet voor sociaal zwakke groepen, omdat ook zij recht hebben op cultuur en sport. De zogenoemde 'meedoen bon' is hiervoor een passend middel;
  • de jaarlijks georganiseerde maatschappelijke beursvloer behouden blijft als ontmoetingsplaats voor maatschappelijke organisaties en bedrijven;
  • de toeristische activiteiten in stad en buitengebied goed op elkaar zijn afgestemd door passende verbindingen en voorzieningen.