3. Meedoen in de samenleving

Een steun in de rug

 

Binnen de wettelijke ruimte heeft de gemeente vrijheid om de uitvoering van de WMO zelf vorm te geven. Wij staan voor een begrijpelijk gemeentelijk beleid, zodat doelgroepen niet onnodig buiten de boot vallen, maar direct weten of en hoe ze in aanmerking komen voor de zorg, die ze nodig hebben.

 

Eén aanspreekpunt

Inwoners moeten terecht kunnen bij één aanspreekpunt ook als de ondersteuningsvragen van uiteenlopende aard zijn. Zoveel als mogelijk moeten de vervolgcontacten tussen hulpvrager en gemeente via internet kunnen plaatsvinden.

 

Jeugdzorg

Ook de uitvoering van jeugdzorg is in handen van de gemeente. Om beter specialistische zorg te kunnen bieden, werken meerdere gemeenten in de regio samen wat betreft de jeugdzorg.  Op deze wijze kan aan de hulpvrager beter maatwerk worden geleverd.

 

Ondersteuning voor gezinnen

Niet alleen zwakken en ouderen hebben behoefte aan ondersteuning. Door bijzondere  omstandigheden binnen het gezin kan ook daar (tijdelijk) een steun in de rug nodig zijn.

De gemeente draagt er zorg voor dat een voorziening als Centrum voor Jeugd en Gezin haar diensten op verantwoorde manier kan (blijven) uitvoeren.

 

Ouderenzorg

De gemeente ziet erop toe dat de ouderen niet in de kou komen te staan. Mantelzorg wordt gewaardeerd en gestimuleerd en vereenzaming bij ouderen wordt waar mogelijk bestreden door activering van de ouderen. 

 

Voorkomen en terugdringen laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een belangrijke oorzaak van achterstand in de samenleving, die ervoor zorgt dat maatschappelijke ondersteuning nodig is. Wij willen dat zoveel als mogelijk is wordt ingezet op het terugdringen van deze laaggeletterdheid door het voorkomen ervan en door het aanbieden van mogelijkheden om op latere leeftijd de schade in te halen.

 

Behoud voorzieningen

GBK blijft zich sterk maken voor goede voorzieningen in onze gemeente. Denk daarbij o.a. de bus voor het bevolkingsonderzoek. 

 

 

Wij streven ernaar dat:

  • in de zorg alles gericht is op het zelfstandig kunnen beslissen van de inwoners; de gemeente staat daarbij open voor particuliere initiatieven en stimuleert deze;
  • de toegang tot de gemeentelijke ondersteuning laagdrempelig blijft, zodat de zorg dicht bij de burger staat;
  • onafhankelijke professionele cliëntondersteuning mogelijk blijft, zodat een cliënt zich blijvend kan laten bijstaan in geval van langdurige zorg;
  • het gemeentelijk beleid gericht blijft op het voorkomen van armoede;
  • ontstane armoedeproblemen zo snel mogelijk worden verholpen door inzet van schuldhulpverlening, met oog voor de eigen verantwoordelijkheid van betrokkene;
  • zij, die mantelzorg bieden, extra aandacht, ondersteuning en waardering blijven krijgen bij de getoonde inzet; 
  • de gemeente de mogelijkheid van financiële ondersteuning via  'meedoen-bonnen' actief bij de doelgroepen onder de aandacht brengt;  
  • initiatieven niet in bureaucratische procedures verzanden, maar dat blijvend wordt bekeken welke procedures nog zinvol zijn of kunnen worden vereenvoudigd;
  • het voorkomen van vereenzaming bij ouderen een actief punt van gemeentelijke aandacht blijft, waarbij activeren de inzet is zodat men niet 'achter de geraniums' belandt.