Ons verkiezingsprogramma

Hierbij gaan wij uit van een betrokken samenleving waarin iedereen met de eigen behoeften en mogelijkheden in wederzijds respect kan deelnemen. Een ieder krijgt daarin de mogelijkheid om iets van zijn of haar leven te maken en draagt hierin bij naar eigen draagkracht. Daar waar de

onderlinge betrokkenheid tóch ontbreekt, zorgt de gemeente voor een goed vangnet. Als mensen door omstandigheden zijn aangewezen op hulp en ondersteuning, is dit een zorg die onze aandacht vraagt, ongeacht of het jongeren, gezinnen of ouderen betreft.

 

Wij beogen een duurzame inrichting van de gemeente. Zowel inwoners als bedrijven zijn zich bewust van het belang van het rekening houden met de toekomst bij zaken als afvalverwerking, energiegebruik, huizenbouw, landbouw en natuurgebieden en herontwikkeling van verontreinigde gebieden waarbij eerst bodem- en grondwatersanering plaats moet vinden.

 

Wij streven naar een slagvaardig gemeentebestuur met een beperkt ambtelijk apparaat, dat goed is toegerust tot haar taak. Als op onderdelen aantoonbaar kan worden bespaard, is regionale samenwerking een middel om dit te bereiken. Samenwerkingsverbanden behoren democratisch controleerbaar te zijn.  

 

Gemeente Belang Kampen is een lokale politieke partij zonder binding aan een landelijke partij of levensbeschouwing. De uiteenlopende levensvisies binnen de fractie bieden een meerwaarde bij het vormen van een afgewogen politiek oordeel. Standpunten worden ingenomen op basis van feiten en/of omstandigheden die er op dat moment toe doen. Als deze na verloop van tijd door argumenten bij een bepaald thema ingrijpend zijn gewijzigd, blijven we niet krampachtig vasthouden aan ooit ingenomen standpunten. We stellen onze mening zo nodig bij op basis van hernieuwde inzichten en argumenten.

 

De mate van invloed binnen de raad hangt af van het aantal bij de verkiezingen verkregen raadszetels. Zoveel als mogelijk zal de fractie één geluid laten horen. Daarbij houden we rekening met de persoonlijke integriteit van onze GBK raadsleden. Bij stemming tijdens een raadsvergadering  heeft het individuele geweten voorrang boven het streven naar eenstemmigheid. 

 

De komende raadsperiode biedt bekende en onbekende uitdagingen. Een aantal van deze uitdagingen wordt gevormd door nog niet afgeronde zaken uit het verleden, zoals verdere ontwikkeling van de omstreden woningbouw langs de Reevediep, toekomst van parkeergarage

Buitenhaven, inrichting omgeving Bolwerk/Buitenwacht en herinrichting van het Groene Hart. Bij al deze thema's geldt dat we bij definitieve besluitvorming een standpunt innemen gericht op wat op dat moment de beste optie is voor de Kamper samenleving als geheel.

 

Jouw stem op Gemeente Belang Kampen is daarom van grote invloed op het verschil dat wij kunnen maken in de politiek. Want of het nu gaat om bevolkingsonderzoek, een onveilige verkeersweg, een manege, een oversteekplaats, een fietspad of het uitblijven van een reactie van de gemeente: bij ons sta jij centraal. Wij nemen je namelijk wél serieus. Bij ons doe je er toe!