2. Veiligheid bij jou in de straat

De wijk als menselijke maat

 

Het gaat over zaken als overlast en onderhoud van de openbare ruimte. Samenwerken tussen bewoners, wijkteams, wijkagenten, stadswachten en buurtwerkers versterkt de betrokkenheid bij de eigen woonomgeving.

 

Gemeente bepaalt veiligheidsbeleid

De zorg voor veiligheid en de bestrijding van kleine criminaliteit is een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke werkzaamheden geworden. De gemeente vervult in toenemende mate een regierol in het veiligheidsbeleid binnen de eigen grenzen, terwijl de uitvoering daarvan bij de grotere veiligheidsregio ligt. De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en stelt daarbij de voorwaarden.  

 

Bestrijding kleine criminaliteit

Hoge werkdruk mag nooit een excuus vormen om bestrijding van kleine overtredingen maar te laten rusten. Grote maatschappelijke problemen beginnen vaak met het toelaten van kleine overtredingen.

Bij de inrichting van straatverlichting gaat de aandacht uit naar zowel verkeersveiligheid als sociale veiligheid. Bezuiniging op verlichting mag nooit leiden tot onveilige situaties.

 

Veiligheid zelfstandig wonende ouderen

Zelfstandig wonende ouderen vormen regelmatig een gewillige prooi voor mensen met kwade bedoelingen. Om probleemloos thuiszorg te kunnen verlenen, is voorzien in een eenvoudig systeem voor zorgwerkers om op eenvoudige wijze toegang tot de woning te krijgen. Dit gemak voor de werker in de zorg betekent tegelijk een kwetsbare plek in de veiligheid van ouderen. Wij achten het belangrijk dat de veiligheid van zelfstandig wonende  ouderen een speciaal aandachtspunt binnen het gemeentelijk ouderenbeleid vormt.

Wij streven ernaar dat:

  • er meer aandacht komt voor handhaving, waarbij 'gelijke monniken, gelijke kappen' het uitgangspunt vormt;
  • inwoners bij handhaving worden aangesproken op hun gedrag, omdat dit meer respect afdwingt en effectiever is dan het uitdelen van anonieme boetes achteraf;
  • de sociale veiligheid van de inwoners nog meer wordt verbeterd door wijkgerichte aanpak en zichtbare inzet van politie;
  • dat vandalisme beter wordt bestreden, zo nodig door meer cameratoezicht;
  • mensen die bij het uitlaten van honden nalaten daarbij de uitwerpselen op te ruimen, hierop worden aangesproken en bekeurd;
  • het dierenwelzijn een punt van aandacht zal blijven;
  • de aanpak probleemveroorzakers de speciale aandacht blijft hebben, waarbij de focus ligt op het weer maatschappelijk functioneren van deze personen;
  • (sociale) veiligheid uitgangspunt is bij opzet en inrichting van een dorp of wijk.