7. Wij en jouw geld

Zinvolle heffing precario

 

Begrijpelijke begroting

Wij vinden dat de gemeente moet streven naar een heldere en voor iedereen begrijpelijke  begroting. Deze begroting vormt de kern van het te voeren beleid en is gemaakt ten dienste van de inwoners. In het meerjarenperspectief zal de begroting sluitend moeten zijn. 

 

Gemeente niet buiten schot

Bij noodzakelijke bezuiniging kan de gemeentelijke organisatie niet buiten schot blijven. Het kritisch op peil houden van een goede doelgerichtheid en de doelmatigheid van het gemeentelijk bedrijf blijft een belangrijk punt van aandacht. 

 

Ombuigingen via geleidelijke weg

Bij bezuinigingen, die de inwoners treffen via afnemende voorzieningen of toenemende lasten, kiezen wij ervoor deze stapsgewijze te realiseren. Met het hanteren van de menselijke maat kunnen te grote klappen worden voorkomen. 

 

Behoedzame geldbesteding

Wij willen dat de gemeentelijke organisatie op verstandige wijze omgaat met uw geld en deze inzet al was het haar eigen geld. 

 

Zinvolle heffing precario

Bedrijven, die de door de gemeente ingerichte openbare ruimte gebruiken voor hun commerciële activiteiten, betalen hiervoor terecht precariorechten. Als er door het tijdelijk plaatsen van een steiger een deel van de straat wordt gebruikt voor verbetering van een bedrijfsgebouw of woning is het heffen van precario onterecht. In een dergelijk geval wordt immers bijgedragen aan verbetering van de kwaliteit van de omgeving. 

 

Dienstbare ambtenaren

Het gemeentehuis is er voor de inwoners. De gemeentelijke organisatie werkt veel met deeltijd inzet. Wij vinden dat gebruikers tijdens werkdagen probleemloos te woord gestaan moeten kunnen worden. De organisatie behoort te zorgen voor adequate vervanging van afwezige personen of minstens voldoende te communiceren op welke tijden vakambtenaren bereikbaar zijn.

Wij streven ernaar dat:

  • er op basis van de begroting een verantwoord financieel beleid wordt gevoerd, waarbij de algemene belangen van de inwoners van onze gemeente centraal staan;
  • de gemeente rekening houdt met de koopkracht van inwoners en lastenverhogingen slechts worden doorgevoerd om de algemene voorzieningen op peil te houden; 
  • de ambtelijke organisatie zo doelmatig mogelijk wordt gehouden door regelmatig haar inrichting tegen het licht te houden;
  • externe inhuur van ambtelijke capaciteit en deskundigheid wordt tot een minimum beperkt;
  • afgezien van de inflatiecorrectie de tarieven voor de Onroerende Zaak Belasting pas worden verhoogd als de instandhouding van de algemene voorzieningen dit vereist;
  • samenwerking met andere gemeenten alleen wordt aangegaan bij verhoging van kwaliteit van de dienstverlening, verkleining van kwetsbaarheid van de gemeente en beheersbaarheid van de kosten;
  • evenementen, die aantoonbaar een verrijking voor de samenleving betekenen,  een waarderingssubsidie krijgen toegekend die op zijn minst gelijk is aan de gemeentelijke rekening voor eventuele ambtelijke inzet.