6. Jij en je vrije tijd

Sport

Met betrekking tot sport staat GBK een duidelijk en weloverwogen beleid voor. We streven er naar dat binnen redelijke termijnen knopen kunnen worden doorgehakt waar uitbreiding, kleedkamers of verlichting een struikelblok vormen. Dat ook de sporter daaraan zijn steentje bijdraagt is voor GBK vanzelfsprekend. Wij zijn voor duidelijk doelgroepenbeleid op het terrein van culturele en sociale activiteiten, zowel binnen als buiten verenigingsverband. Iedereen in onze gemeente moet mee kunnen blijven doen met gelijke kansen.

 

Inkomstenverwerving verenigingen

Veel vrijwilligers zijn actief binnen verenigingen en wij willen dit blijven stimuleren. De voorwaarden voor het verwerven van eigen inkomsten van verenigingen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wat ons betreft kan ook het bedrijfsleven zinvol bijdragen aan het functioneren van deze maatschappelijk belangrijke organisaties.

 

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur dragen als onmisbaar onderdeel van de samenleving bij aan persoonlijke ontwikkeling, schoonheidsbeleving en ontspanning. Om deze redenen en omdat ze daarnaast verbindend werken, willen wij initiatieven op dit vlak stimuleren. Wij zijn daarbij van mening dat de mate van subsidiëring in verhouding moet blijven met het aandeel van de inwoners dat daadwerkelijk gebruik maakt van de betreffende cultuurtak.

 

Integraal toerismebeleid

Wij zien de inspanningen voor het bevorderen van toerisme binnen de totale gemeente Kampen als één geheel. Met het oog op de toeristische bezoeker kan het in stad en dorpskernen aanwezige erfgoed prima worden gecombineerd met het aanbod van landbouw en natuur in de buitengebieden. Daarom zullen wandelroutes, fietspaden en parkeervoorzieningen binnen de gemeente hier voldoende op moeten zijn afgestemd en de buitenkernen met elkaar verbinden.

 

Aanvullen toeristisch aanbod

Zonder op voorhand een kant en klaar plan te willen presenteren, liggen er genoeg kansen in de nabije toekomst om het toeristisch aanbod sterk uit te breiden en te verbeteren. Het onlangs genomen besluit om de IJsselkogge naar Kampen terug te laten keren, is hiervan een voorbeeld. De IJsselkogge zal dan wel moeten worden ingepast in een groter geheel, een soort Hanzebeleving.

 

Voldoende aanlegsteigers

Kampen is een waterrijke gemeente. Pleziervaart heeft daarin een belangrijke plaats. Wij pleiten voor voldoende afmeerplaatsen ten behoeve van dagtoerisme via het water.

GBK streeft ernaar dat:

  • een duidelijk doelgroepen- en accommodatiebeleid de pijlers zijn voor het verstrekken van subsidies aan onze organisaties ten behoeve van onze inwoners;
  • bij wijzigingen in subsidieverstrekking het tempo en de mate daarvan samen met de betrokken organisaties worden vastgesteld; daarbij hebben zowel de gemeente als de organisatie een eigen verantwoordelijkheid;
  • dat een vangnet wordt opgezet voor sociaal zwakke groepen, omdat ook die recht hebben op cultuur en sport; de 'meedoen bon' is hiervoor een passend middel;
  • de toeristische activiteiten in stad en buitengebied goed op elkaar zijn afgestemd door passende verbindingen, zowel over het water als via de weg.