De 8 pijlers van GBK

Hieronder vindt u reeds 6van de 8 pijlers van GBK, in geheel willekeurige volgorde.


1. Onafhankelijke politiek

GBK is een lokale politieke fractie zonder binding aan landelijke partij of levensbeschouwing. De verschillende levensvisies binnen de fractie bieden een meerwaarde bij het vormen van een afgewogen politiek oordeel. Standpunten worden ingenomen op basis van feiten en omstandigheden die er op dat moment toe doen. Als deze na verloop van tijd ingrijpend zijn veranderd, blijven we niet krampachtig vasthouden aan ooit ingenomen standpunten op dit thema, maar stellen we onze mening bij op basis van hernieuwde inzichten en argumenten.

 

Zoveel als mogelijk zal de fractie één geluid laten horen. Daarbij houden we rekening met de persoonlijke integriteit van onze raadsleden. Bij stemming tijdens een raadsvergadering heeft het individuele geweten voorrang boven het streven naar eenstemmigheid.

 

De komende raadsperiode biedt opnieuw veel uitdagingen. Een deel van deze uitdagingen wordt gevormd door nog niet afgeronde zaken uit voorgaande jaren. Voor deze en voor nog onbekende komende zaken is jouw stem op GBK (lijst 2) van groot belang om verschil te maken in de politiek. Waar het ook over gaat, bij ons sta jij centraal. Wij nemen je serieus. Bij ons doe je er toe!


2. Gelijkwaardig burgerschap

Voor de wet is iedere persoon gelijk. Dat is algemeen bekend, maar wordt niet altijd en overal erkend. Onder invloed van de doorgeslagen vrije marktwerking hebben mensen met veel bezittingen of met goede gezondheid vaak een streepje voor op arme of ongezonde mensen. Wapperen met geld of uitoefenen van invloed zorgt er in veel gevallen voor dat je sneller en beter wordt geholpen bij zaken waar je afhankelijk bent van anderen.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze vorm van ongelijke behandeling in de politiek geen plaats mag hebben, niet in de politieke besluitvorming en ook niet in de gemeentelijke uitvoering. Mensen zijn gelijkwaardig maar niet gelijk. Als er al sprake is van ongelijke behandeling, is dit niet op basis van aanzien, maar op basis van rechtmatigheid en rechtvaardige uitvoering van bestaande wetgeving. Alleen dan voorkom je dat rijke mensen worden voorgetrokken omdat ze geld hebben, maar ook dat arme mensen worden bevoordeeld omdat ze zielig zouden zijn.


3. Respectvolle omgang

De betekenis van het woord 'respect' is die van 'omkijken naar', 'acht slaan op'. Dit omzien en acht slaan is een vorm van eerbewijs bij de ontmoeting met de ander. Daarbij past een eerlijke houding. Omzien naar iemand is heel wat anders dan het ontzien van die persoon. "Meehuilen met de wolven in het bos", "de lieve vrede bewaren" en "zoete koekjes bakken" passen niet bij respect. Iemand is er juist bij gebaat om het eerlijke verhaal te horen, ook al doet dit soms pijn.

 

In het gemeentelijk bestuur is het tonen van respect helaas steeds minder een vanzelfsprekende grondhouding. Een eenmaal gekozen raadslid - een volksvertegenwoordiger dus - dat nooit in gesprek gaat met inwoners van de gemeente, getuigt van een respectloze houding. Als lid van de raad niet verder komt dan ruzie maken met anderen in die raad, is dit eveneens het geval. Voor een lid van het hoogste gezagsorgaan van de gemeente is dit zeker geen passend gedrag.

 

Ook wet- en regelgeving verdienen een respectvolle omgang. Negeren van het Reglement van orde tijdens raadsvergaderingen, beledigen van raadsvoorzitter en mederaadsleden passen niet bij een respectvolle houding. Een wethouder die openlijk uitspreekt 'schijt' te hebben aan de raad, is respectloos bezig en hoort niet meer thuis in het door die raad benoemde bestuurscollege.


4. Begrijpelijke besluitvorming

Omdat de samenleving doorlopend verandert, zijn er telkens opnieuw besluiten nodig om de gevolgen van die veranderingen het hoofd te kunnen bieden. Dat doen we als inwoners samen via een democratisch proces, waarbij aan door ons gekozen volksvertegenwoordigers  mandaat is gegeven om namens ons die besluiten zo goed mogelijk te nemen en uit te voeren.

 

In een gemeente vormen die volksvertegenwoordigers samen de gemeenteraad. Deze Raad ziet erop toe dat de besluiten zo goed mogelijk worden voorbereid door het College van burgemeester en wethouders. Deze voorbereiding mondt uit in een 'Voorstel ter besluitvorming door de Raad', ook wel kortweg 'Raadsvoorstel' genoemd.

 

Onderweg naar een Raadsbesluit is het van groot belang dat voor de inwoner begrijpelijk en inzichtelijk  is hoe de besluitvorming verloopt. Een inwoner heeft er recht op om te volgen op welke wijze een besluit tot stand komt. Rolt er uit een als onbegrijpelijk ambtelijk beschouwde tekst een 'product', waar de inwoner niet op zat te wachten, totaal geen behoefte aan heeft, of erger nog: wat ronduit slecht voor die inwoner is?

 

Een bij het gemeentelijk bestuur betrokken inwoner moet tijdens het besluitvormingsproces kunnen zien waarover wordt besloten, welke factoren daarbij een rol spelen en in hoeverre en op welk moment inspraak mogelijk is.


5. Zuiverheid van handelen

Een van de basisregels bij GBK is dat we in ons doen en laten zuiver willen handelen. Dit houdt in dat we niet werken met een dubbele agenda en ons niet anders voordoen dan wie we zijn. Anders gezegd: we willen integer handelen. Het woord 'integer' betekent zoiets als 'uit-één-stuk'.

 

Integriteit (uit-één-stuk-zijn) speelt in de politiek een steeds belangrijkere rol. Iemand die politiek betrokken is, houdt zich per definitie bezig met het algemeen belang.  Als na verloop van tijd blijkt dat diegene alleen maar bezig is met het eigen belang, hoort die niet thuis in de politiek.

 

Bij keuzemomenten in het leven spelen persoonlijke belangen altijd een rol, daar is niets mis mee. Maar zorg daarbij  wel dat je die persoonlijke belangen van tevoren afbakent. Als je dit belang ziet als 'het zorgen voor zoveel mogelijk inkomsten', kun je beter wegblijven uit de politiek. Voor je het weet, zit je tot je nek in de problemen, omdat er zich regelmatig situaties voordoen, waarbij het eigen belang gemakkelijk boven het algemeen belang (ten koste van de ander!) kan worden gesteld.

 

Vraag jezelf bij integriteit (uit-één-stuk-zijn)  serieus af uit welke elementen je wilt, dat je persoon bestaat. En of die elementen niet gemakkelijk kunnen leiden tot tegenstrijdige belangen. Alleen al de schijn van tegenstrijdige belangen kan je in de problemen brengen. Eerlijkheid en openheid zijn in elk geval belangrijke elementen.

 

Iedereen maakt op z'n tijd fouten. Maar een veel grotere fout is, dat je deze fouten onder de pet wilt houden. Zuiverheid van handelen is noodzakelijk, maar vraagt wel zelfkennis en voorbereiding.


6. Transparantie waar dat kan

Het woord 'transparant' betekent 'doorschijnend'.  Deze eigenschap slaat op het handelen van een of meer personen. Bij GBK willen we dat onze politieke praktijk voor iedereen helder is.

 

We willen niet schimmig bezig zijn, niet met verborgen agenda's werken of doelen voor ogen hebben, die anderen niet mogen weten. Daarom hebben we een hekel aan 'wollig' taalgebruik, waarmee de schijn kan worden gewekt dat kromme zaken recht zouden zijn.

 

De toevoeging 'waar het kan' in de kop van deze tekst geeft al aan dat 100% transparantie helaas een ideaal is. Er zijn altijd mensen die mooie plannen van anderen niet naar waarde weten te schatten en ze vertrappen voordat ze kunnen worden uitgevoerd. "Parels voor de zwijnen", wordt dit wel genoemd. Daarom is het soms nodig om deze mooie plannen pas 'door te laten schijnen' als ze rijp genoeg zijn om door anderen te worden omhelst. 


7. Waardig bestuurderschap

De bestuurder die als een olifant dendert door de porseleinkast van zijn organisatie, getuigt niet van waardigheid. Een woord als 'denderen' past niet bij waardigheid.

 

Wel een begrip als 'gezag'. Gezag wijst erop dat de bestuurder werkelijk iets heeft te zeggen, dat zijn woorden geen loze woorden zijn, maar inhoud hebben.


8. Rechtvaardig beleid

Bij Gemeente Belang Kampen willen we dat het gevoerde beleid een zekere 'vaardigheid in recht doen' uitstraalt. Recht doen is niet hetzelfde als binnen de regeltjes van de wet blijven.

 

Bij rechtvaardigheid gaat het erom dat je bij het opzetten en uitvoeren van beleid weet in te schatten wat billijk is.