2. Veiligheid bij jou in de omgeving

Buurt en wijk als menselijke maat

Alles lijkt groter en onpersoonlijker te worden. GBK kiest voor het kleine en overzichtelijke, voor de menselijke maat. Leefbaarheid gaat in de eerste plaats over de eigen straat en buurt. Het gaat over zaken als overlast in de omgeving en onderhoud van de openbare ruimte. Samenwerken tussen bewoners en alle betrokken professionele personen versterkt de betrokkenheid bij de eigen woonomgeving.

 

Gemeente bepaalt het veiligheidsbeleid

De zorg voor veiligheid is een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke werkzaamheden geworden. De gemeente vervult in toenemende mate een regierol in het veiligheidsbeleid binnen de eigen grenzen, terwijl de uitvoering daarvan bij de (grotere) veiligheidsregio ligt.

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en stelt daarbij de voorwaarden.

 

Bestrijding kleine criminaliteit

Hoge werkdruk mag nooit een excuus vormen om maar af te zien van bestrijding van kleine overtredingen, want grote maatschappelijke problemen beginnen juist daar vaak mee. Bij de inrichting van straatverlichting gaat de aandacht uit naar zowel veiligheid in het verkeer als naar sociale veiligheid. Bezuiniging op verlichting mag niet leiden tot onveilige situaties.

 

Veiligheid  zelfstandig wonende ouderen

Zelfstandig wonende ouderen vormen regelmatig een gewillige prooi voor mensen met kwade bedoelingen. Om probleemloos thuiszorg te kunnen verlenen, is vaak voorzien in een systeem voor zorgwerkers om op eenvoudige wijze toegang tot de woning te krijgen.

Dit gemak voor de werker in de zorg betekent tegelijk een kwetsbare plek in de veiligheid van ouderen. Wij vinden belangrijk dat de veiligheid van zelfstandig wonende ouderen een speciaal aandachtspunt binnen het gemeentelijk ouderenbeleid vormt.

 

Ondernemers en veiligheid 

Ondernemers in de binnenstad en op bedrijventerreinen kunnen in het algemeen rekenen op snelle bijstand van de politie. Dit moet zo blijven. GBK is voorstander van het gebruik van tijdelijk bewaarde camerabeelden in risicogebieden. Deze spelen een steeds belangrijkere rol bij het oplossen en voorkomen van misdrijven.

GBK over ondermijning

Bij ondermijning vervagen de grenzen tussen onderwereld (criminelen) en bovenwereld (de gewone maatschappij), doordat criminelen voortdurend medewerking zoeken van personen uit bijvoorbeeld autoverhuur, makelaardij en notariaat bij het legaliseren van dekmantels voor hun criminele praktijken. Ook invloedrijke personen uit de gemeentepolitiek worden soms gebruikt om op 'legale' wijze vergunningen te krijgen.

 

Ondermijning is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk ontregelt. Landelijk is de (gemeentelijke) bestrijding hiervan een belangrijk punt van aandacht.

Wat ons betreft is blijvende alertheid op zijn plaats, bij de politiek en bij inwoners.

GBK streeft ernaar dat:

  • er meer budget komt voor handhaving, met het besef dat dit een vorm van symptoombestrijding is, waar bronbestrijding uit moet voortkomen;
  • inwoners bij handhaving worden aangesproken op hun gedrag, omdat dit meer respect afdwingt en effectiever is dan alleen het uitdelen van anonieme boetes achteraf;
  • de sociale veiligheid van de inwoners nog meer wordt verbeterd door wijkgerichte aanpak en zichtbare inzet van politie;
  • (sociale) veiligheid uitgangspunt is bij de inrichting van een dorp of wijk;
  • vandalisme beter wordt bestreden, zo nodig door meer inzet van cameratoezicht;
  • mensen die bij het uitlaten van honden nalaten daarbij de uitwerpselen op te ruimen, hierop worden aangesproken en bekeurd;
  • dierenwelzijn bij de gemeente een belangrijk aandachtspunt blijft;
  • aanpak van probleemveroorzakers speciale aandacht blijft hebben, waarbij de focus ligt op het voorkomen van herhaling (draaideurcriminaliteit);
  • dealen in onze gemeente bestreden blijft worden, zo nodig met hulp van aanvullende regels in de plaatselijke politieverordening.