4. Jij en je omgeving

Onderwijs

Een leefbare samenleving kan niet zonder onderwijs op maat. Wij streven naar divers basisonderwijs in de gemeente en zijn van mening dat kinderopvang en scholen meer moeten gaan samenwerken. Dit biedt scholen in kleine kernen betere kansen om te overleven. Verkeersveiligheid rondom scholen heeft voor ons prioriteit.

 

Milieubewustheid

Wij willen dat deze wereld voor onze kinderen en kleinkinderen een fijne plek blijft om te leven. Een verantwoord ecologisch beleid voor zowel bedrijven als particulieren is daarvoor noodzakelijk. Binnen maatschappelijk verantwoord ondernemerschap hebben energie en milieu absolute prioriteit. Dit geldt eveneens voor de gemeentelijke organisatie.

 

Weidevogelgebieden

Een gemeente is wettelijk verplicht om compensatiegrond te leveren bij 'opoffering' van weidevogelgebieden aan bouw. GBK zal daarop blijven wijzen en erop toezien dat Kampen haar wettelijke plicht nakomt. Daartoe werkt GBK samen met de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ).

 

Inrichten doen we samen

Burgerparticipatie zoals bij het Groene Hart en Schans 'Buitenwacht', is voor GBK van grote waarde. Inwoners ontplooien steeds vaker actie in hun omgeving en bedenken zelf een oplossing voor onderhoud van speeltuinen of groenvoorzieningen. De rol van de overheid verandert hierbij steeds meer in die van aanbieder van voorzieningen.

 

Ruimtebewust en klimaatbestendig bouwen

Voor de hoeveelheid te bouwen woningen en aan te leggen bedrijven terreinen gelden regionale afspraken. Wat ons betreft heeft hierbij 'inbreiding' binnen bestaande bebouwing voorrang boven uitbreiding aan de rand van de bebouwde kom.

Bij de ruimtelijke inrichting van de gemeente is het van het grootste belang om rekening te houden met de toename van extreem weer. Het voorzien in een goede, snelle en vooral slimme waterafvoer heeft hierbij prioriteit.

 

Buitenkernen en dorpen

Met het oog op behoud van leefbaarheid en bestaande voorzieningen hebben Grafhorst,

's-Heerenbroek, Kampereiland, Kamperveen, Wilsum, Zalk, De Zande en Zuideinde onze bijzondere aandacht bij zaken als woningbouw.

GBK over natuurinclusieve landbouw

De invulling van het beleid rond landbouw en natuur is geen taak van de gemeente, maar van hogere overheden. Binnen het spoor van dit beleid zijn wij warm voorstander van en pleitbezorger voor natuurinclusieve landbouw, bedrijfsvoering waarbinnen plaats is voor natuurbeheer. Op deze wijze levert de boer met het beheer van zijn gronden een positieve bijdrage aan een gezonde(re) omgeving.

 

GBK streeft ernaar dat:

  • het woningaanbod aansluit bij de behoefte en bestaat uit een aantrekkelijk en gevarieerd palet voor alle leeftijdsgroepen, zodat wijken een gevarieerde samenstelling houden;
  • het woningaanbod recht doet aan de uiteenlopende vraag van de woonconsument en dat ook andere woonvormen kansen krijgen;
  • aan inwoners gelegenheid geboden wordt te bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO);
  • bewoners direct betrokken worden bij plannen voor renovatie, sloop en herinrichting van hun wijk;
  • een groene, schone, veilige en duurzame woonomgeving wordt ontwikkeld, waarbij aandacht is voor voldoende en betaalbare levensloopbestendige woningen;
  • zowel bij het herinrichten van de wijk als bij het oplossen van zaken als overlast, vandalisme en vervuiling altijd samen met de wijkbewoners wordt opgetrokken.

GBK en ondernemers

Als het goed is leveren ondernemers een belangrijke bijdrage aan het welzijn binnen de gemeente. Wij vinden dat ondernemers de ruimte moeten krijgen om te (kunnen) ondernemen. Dit houdt enerzijds in dat de gemeente ervoor zorgt dat er geen onnodige belemmeringen worden opgelegd en anderzijds dat de gemeente ervoor waakt dat de ondernemer wordt 'gepamperd'.

Omdat de ondernemer kan zorgen voor extra werk, is het belangrijk dat tussen gemeente en ondernemer onderling goede afspraken worden gemaakt over opleiding, instroom van werkloosheid naar werk en over banenaanbod.

Een overaanbod van horeca in de binnenstad is geen goede oplossing voor de toenemende leegstand. De gemeente zal daarbij waar mogelijk sturend moeten optreden.

Binnen de bestaande regelgeving en met oog voor doelmatige besteding van financiële overheidsmiddelen zal de gemeente wat ons betreft voorrang geven aan de lokale ondernemers bij het aanbesteden van leveringen en diensten.