5. Jij en je bestedingen

Financiële zelfstandigheid

Iedereen heeft recht op arbeid en inkomen, passend bij zijn of haar mogelijkheden. Kunnen voorzien in een eigen inkomen maakt mensen zelfstandig, geeft hen gevoel van eigenwaarde en zorgt voor financiële onafhankelijkheid.

 

Werkgelegenheid serieus nemen

Wij vinden belangrijk dat er een actief banenbeleid wordt gevoerd. Gezamenlijke inzet van gemeente, ondernemers, UWV en werkzoekende is daarvoor nodig. GBK zal er op toezien dat deze samenwerking verstevigd wordt. Met name in recreatie en toerisme liggen kansen tot het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Voor circulaire grote bedrijven in tuinbouwsector, industrie en zeehaven liggen kansen voor uitbreiding.

 

Economie: meer dan bedrijfswinst

Wij zetten ons in voor een evenwichtige ontwikkeling van persoonlijke welvaart, kwaliteit van leefomgeving en mogelijkheden voor ontspanning en vorming. Pas als dit voor de inwoners van toepassing is, kunnen we spreken van duurzame economische groei.

 

Kansen voor de lange termijn

Duurzaam en vernieuwend ondernemerschap is nodig voor een kansrijke toekomst van de gemeente Kampen. Daarbij past een slimme wijze van omgaan met nieuwe energie.

We streven naar de ontwikkeling van een sterk 'handelsmerk' voor recreatie en toerisme in onze gemeente.

 

Internet

We stimuleren het gebruik van internet voor inwoners en ondernemers door bij te dragen aan het aanleggen van snelle en betrouwbare verbindingen via glasvezelkabels.

 

Zinvolle bedrijvigheid

Vestiging van nieuwe industrie moet een meerwaarde bieden voor de gemeente Kampen. Vestiging van detailhandel zal door ons worden gestimuleerd, zowel in de binnenstad als op bedrijvenparken.

 

Kampereiland

GBK is voorstander van een andere wijze van  beheer van onze landerijen. Pachtregelingen hebben daarom onze bijzondere aandacht. GBK ziet meer in het besturen van de Stadserven door een ambtelijk directeur met rechtstreekse verantwoording naar College en Raad.

 

Koekoekspolder

Het verduurzamen van de Koekoekspolder heeft onze blijvende aandacht. Hierbij kan bestaande en nieuwe tuinbouw zorgen voor nieuwe impulsen.

GBK over nieuwe vormen van energie

Wij vinden dat de keuze voor nieuwe energievormen gebaseerd moet zijn op goede argumenten en niet op modieuze aannames. Uitgangspunt voor de keuze van andere energievormen is vermindering van de uitstoot van CO2 bij het verbranden van fossiele brandstoffen. Kiezen voor energie uit biomassa is dan een absurd verhaal. Immers het enige verschil is de ouderdom. Fossiele brandstof is niet anders dan biomassa van miljoenen jaren oud. GBK is daarom tegen het afgeven van nieuwe vergunningen voor biomassacentrales.

Bij keuze voor energie uit wind en zon komt de duurzaamheid om de hoek kijken. We komen er zo langzamerhand achter dat windmolenwieken en zonnepanelen minder recyclebaar zijn dan we dachten. Bij geslaagde innovatie zal de wijzer meer doorslaan in het voordeel ervan.

Vooralsnog is kernenergie nog de beste optie met de minste nadelen.

 

GBK streeft ernaar dat:

  • nieuw te ontwikkelen woningen en bedrijfsgebouwen energieneutraal zijn;
  • de gemeente voldoende faciliteiten biedt voor ondernemers en particuliere burgers om plannen voor duurzame energieopwekking te kunnen ontwikkelen;
  • bij nieuwe vestigingen van bedrijven speciale aandacht wordt besteed aan zowel duurzaamheid als aan lokale werkgelegenheid;
  • bij uitgifte van een kavel op het industrieterrein voorrang wordt gegeven aan bedrijven die circulair van opzet zijn en ondersteunend kunnen zijn voor gevestigde bedrijven;
  • er samen met sociale partners wordt gezocht naar slimme oplossingen om onder andere werkloze jongeren en ouderen kansen te bieden op de arbeidsmarkt;
  • de bestaande samenwerking tussen onderwijs, studenten en ondernemers wordt bevorderd en verder versterkt.