7. De gemeente en je geld

Begrijpelijke begroting

In de afgelopen periode is een begin gemaakt met een voor bredere kring eenvoudiger te begrijpen  begroting. Deze vormt de kern van het te voeren beleid en is gemaakt ten dienste van de inwoners. Binnen het meerjarenperspectief zal de begroting sluitend moeten zijn.

 

Gemeente niet buiten schot

Wanneer er weer bezuinigd moet worden, kan de gemeentelijke organisatie niet buiten schot blijven. Het kritisch op peil houden van een goede doelgerichtheid en doelmatigheid van het gemeentelijk bedrijf blijft een belangrijk punt van aandacht.

 

Behoedzame geldbesteding

Wij willen dat de gemeentelijke organisatie op verstandige wijze omgaat met het geld van de inwoners en dit geld inzet als was het haar eigen geld.

 

Geen onttrekking uit budgetneutrale dienstverlening

Onze gemeente heeft het ophalen en verwerken van afvalstoffen uitbesteed aan het bedrijf ROVA, waarvan ze mede aandeelhouder is. Het door ROVA aan de gemeente uitgekeerde dividend behoort niet te worden gevoegd bij de algemene middelen, maar te komen ten gunste van de inwoners als baten bij de berekening van de afvalstoffenheffing.

 

Doelbelastingen

Toeristenbelasting is een vorm van doelbelasting. De opbrengsten hiervan behoren te worden besteed ten bate van de toeristische sector.

 

Hondenbelasting

Al jaren pleit GBK voor al dan niet gefaseerde afschaffing van hondenbelasting.

De opbrengsten ervan zijn vele malen hoger dan de kosten. Als pure doelbelasting is de hondenbelasting nog te verdedigen, niet als de baten vloeien naar de algemene middelen.

 

Dienstbare ambtenaren

Het gemeentehuis is er voor de inwoners. De gemeentelijke organisatie werkt veel met deeltijd inzet. Wij vinden dat gebruikers tijdens werkdagen probleemloos te woord gestaan moeten kunnen worden. De organisatie behoort te zorgen voor adequate vervanging van afwezige personen of minstens voldoende te communiceren op welke tijden vakambtenaren bereikbaar zijn.

 

Starterleningen

GBK is van mening dat gemeentelijke leningen voor starters op de woningmarkt moeten blijven worden gestimuleerd, zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw.

GBK streeft ernaar dat:

  • er op basis van de begroting een verantwoord financieel beleid wordt gevoerd, waarbij het algemeen belang van de inwoners van onze gemeente centraal staat;
  • de gemeente rekening houdt met de koopkracht van inwoners en lastenverhogingen slechts worden doorgevoerd om de algemene voorzieningen op peil te houden;
  • de ambtelijke organisatie zo doelmatig mogelijk wordt gehouden door regelmatig haar inrichting tegen het licht te houden;
  • externe inhuur van ambtelijke capaciteit en deskundigheid tot een minimum wordt beperkt;
  • afgezien van de inflatiecorrectie de tarieven voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) pas worden verhoogd als de instandhouding van de algemene voorzieningen dit vereist;
  • samenwerking met andere gemeenten alleen wordt aangegaan bij verhoging van kwaliteit van dienstverlening, verkleining van kwetsbaarheid van de gemeente en beheersbaarheid van de kosten;
  • evenementen, die aantoonbaar een verrijking voor de samenleving betekenen, een waarderingssubsidie krijgen toegekend die op zijn minst gelijk is aan de gemeentelijke rekening voor eventuele ambtelijke inzet.