Jij doet er toe!

Wij hebben een betrokken samenleving voor ogen, waarin elk met de eigen behoeften en mogelijkheden in wederzijds respect kan deelnemen. Een ieder krijgt de mogelijkheid om iets van het leven te maken en draagt hierin bij naar eigen draagkracht. Als de onderlinge betrokkenheid tóch ontbreekt, biedt de gemeente een goed vangnet. Wanneer mensen zijn aangewezen op hulp en ondersteuning, is dit een zorg die onze aandacht vraagt, of het nu om jongeren, ouderen of gezinnen gaat.

 

Wij beogen een duurzame inrichting van de gemeente. Zowel inwoners als ondernemers zijn zich bewust van het belang van de toekomst bij zaken als afvalverwerking, energiegebruik, woningbouw, landbouw, natuur en het bewaken van een representatieve selectie aan erfgoed.

 

Wij streven naar een slagvaardig gemeentebestuur met een passend ambtelijk apparaat. We gaan alleen mee in nog meer regionale samenwerking als deze aantoonbaar gaat leiden tot besparing en verbetering. Verder zijn wij van mening dat samenwerkingsverbanden altijd democratisch controleerbaar behoren te zijn.

 

GBK is een lokale politieke fractie zonder binding aan landelijke partij of levensbeschouwing. De verschillende levensvisies binnen de fractie bieden een meerwaarde bij het vormen van een afgewogen politiek oordeel. Standpunten worden ingenomen op basis van feiten en omstandigheden die er op dat moment toe doen. Als deze na verloop van tijd ingrijpend zijn veranderd, blijven we niet krampachtig vasthouden aan ooit ingenomen standpunten op dit thema, maar stellen we onze mening bij op basis van hernieuwde inzichten en argumenten.

 

De mate van invloed binnen de raad hangt af van het aantal bij de verkiezingen behaalde raadszetels. Zoveel als mogelijk zal de fractie één geluid laten horen. Daarbij houden we rekening met de persoonlijke integriteit van onze raadsleden. Bij stemming tijdens een raadsvergadering heeft het individuele geweten voorrang boven het streven naar eenstemmigheid.

 

De komende raadsperiode biedt opnieuw veel uitdagingen. Een deel van deze uitdagingen wordt gevormd door nog niet afgeronde zaken uit voorgaande jaren. Voor deze en voor nu nog onbekende komende zaken is jouw stem op GBK (lijst 2) van groot belang om verschil te maken in de politiek. Waar het ook over gaat, bij ons sta jij centraal. Wij nemen je serieus.

 

Bij ons doe je er toe!

 

Wat GBK de afgelopen vier jaar bereikte

• daadwerkelijke aanzet sanering omgeving Boven Havenstraat (ruimtelijke ontwikkeling)

• aanpakken kruising Haatlanderdijk met Kievitstraat-Nijverheidstraat (verkeersveiligheid)

• aanpakken onveilige situatie rotonde bij Hoornbeeck College (verkeersveiligheid)

• onderzoek naar uitbreiding woonwagenstandplaatsen in de gemeente (woningaanbod)

• aanpakken van plekken met kans op wateroverlast, zoals bleek in zomer 2018 (veiligheid)

• opheffen buurtoverlast omgeving Veenmos door schoolgaande asielzoekers (bemiddeling)

• verbeterde maatvoering van bestaande gehandicaptenparkeerplaatsen (inclusie)

• terugkeer van bevolkingsonderzoek borstkanker in Kampen

• tijdelijk kosteloos uitbreiden terrassen horeca tijdens Corona crisis (lokale economie)

• bijdrage aan verantwoord carbid schieten door steun bij opzetten Schuttersgilde (traditie)

• plaatsen van vijf gesponsorde bankjes aan het Reevediep (toerisme)

• opnemen in Algemene Politie Verordening van verbod voor oplaten ballonnen (milieu)

 

Wat GBK die vier jaar aan de kaak stelde

• de toenemende diefstaloverlast door deel asielzoekers benoemen en niet verbloemen

• SBR (rubberkorrels) onder kunstgras sportvelden is schadelijk voor milieu en gezondheid

• de groeiende zorgfraude door malafide zorgverleners in verhuurde ruimtes binnenstad

• gemeente Kampen was voor uitbater zwembad jarenlang gewillige financiële melkkoe

 

Waar GBK nadrukkelijk aandacht voor vroeg

• blijvend in stand houden van goede kwaliteit borstkankerpreventie in Kampen (motie)

• bestrijding van de relatief hoge graad van laaggeletterdheid in Kampen

• betere leesbaarheid van de jaarlijkse gemeentebegroting door bijvoorbeeld infographic

 

Waar GBK zich in verdiepte

• mogelijkheid en wenselijkheid behoud Schepman panden aan de Buitenhaven

• noodzaak gemeentelijke ondersteuning bij vervangende ruimte voor Voedselbank

• mate van burgerparticipatie bij opzetten stadsstrand/Hanzepaviljoen

 

GBK en burgerparticipatie

Omwonenden van het Cruijff Court ondervonden regelmatig overlast en voelden zich niet gehoord op het gemeentehuis. Het was een speelplek voor kinderen; later op de avond namen ouderen het veld over met vaak overlast als gevolg. Op initiatief van een GBK raadslid werden de hoofdrolspelers bij elkaar gebracht: burgemeester, politie, gemeente, 'Welzijn' en omwonenden. De gevonden oplossing: Er komt een hek met een slot. Bewoners gaan voortaan zelf het veld openen en 's avonds weer afsluiten. Burgerparticipatie ten top!