1. Jij en het gemeentebestuur

Meedenken, meedoen, meebeslissen

Inwoners zijn mondig, willen gehoord worden en moeten mogen meedenken. Per slot van rekening gaat het over onderwerpen die hen raken.

 

Wij vinden dat Gemeenteraad, College en ambtenaren samen moeten zorgen voor duidelijke randvoorwaarden bij zaken waar mensen op eigen initiatief hun verantwoordelijkheid voor willen nemen. De gemeente stelt zich daarom meer dan ooit op de hoogte van wat zich binnen de gemeente afspeelt, van wat de behoeften zijn van ouderen, jongeren en gezinnen, maar ook van ondernemers.

 

Wat ons betreft zullen inwoners, zowel persoonlijk als actief binnen verenigingen en maatschappelijke organisaties, steeds meer gestimuleerd worden om zelf te komen met initiatieven. Waar dat nodig is, ondersteunt de gemeente hierbij.

 

Samenwerken

Wij willen bevorderen dat de bewoners nieuwe samenwerkingsvormen aangaan met verenigingen, met bedrijven en met de gemeente zelf. Daarbij is het van belang dat de mogelijkheden hiervoor ruim aanwezig zijn en dat de gemeente bepaalde zaken uit handen geeft, zonder zich aan haar verantwoordelijkheid te onttrekken.

 

Transparantie

Mede dankzij Gemeente Belang Kampen is het verschijnsel 'achterkamertjespolitiek' de afgelopen jaren flink teruggedrongen. GBK is voor zoveel mogelijk openbaarheid. Daarom wordt bij hoge uitzondering vergaderd achter gesloten deuren, bijvoorbeeld als het gaat over personen.

Een voorbeeld van transparantie is de toen nog niet eerder vertoonde verslaggeving van de coalitieonderhandelingen in 2018 door formateur Remmelt de Boer. Dit verslag werd in het openbaar behandeld, waarbij er voor alle partijen de mogelijkheid voor inbreng was. GBK had eerder - bij monde van toenmalige fractievoorzitter Holtland - laten weten liever vanaf het begin de coalitieonderhandelingen openbaar te maken via onder andere de pers.

Dit voorstel ging een aantal partijen helaas toch te ver...


GBK over erfgoed en archeologie

Kampen is rijk aan zichtbaar bovengronds erfgoed en ondergrondse sporen uit het verleden. Niet elk oud pand kan worden bewaard, maar het is wel van belang dat een uitgekiende selectie behouden en beschermd blijft. Behalve gebouwen zijn ook landschappelijke elementen als broekwegen, dijken en terpen het behouden waard. Bij het ontwerpen van nieuwbouwwijken verdienen dergelijke elementen het zoveel mogelijk te worden ingepast.

 

Bijzondere gevonden ondergrondse sporen verdienen het om blijvend te worden getoond om aan inwoners en toeristen te laten delen in dergelijke sporen uit het verleden. De bouw van een replica van de in de jaren zestig verdwenen kadekraan heeft onze sympathie. Een  zelfstandige afdeling archeologie dient om die reden voor Kampen behouden te blijven.


GBK streeft ernaar dat:

  •  inwoners op terreinen als woonomgeving, basisvoorzieningen, veiligheid en milieu de mogelijkheid van initiatief, inspraak en - als dat nodig is - budget krijgen;
  • kinderen betrokken worden bij wat er gebeurt in hun wijk en zij ruimte krijgen om mee te denken over wat daar voor hen verbeterd kan worden;
  • jongeren betrokken worden bij het op hen gerichte beleid, en medezeggenschap hebben over budgetten voor jeugdactiviteiten;
  • begrijpelijke besluitvorming een voorwaarde is voor het daadwerkelijk betrekken van de inwoners;
  • de gemeentelijke aandacht voor ondersteuning en stimulering gericht is op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de inwoners;
  • er duidelijke randvoorwaarden komen voor nieuwe activiteiten en dat de afhandeling van de bijbehorende aanvraag begrijpelijk en eenvoudig is;
  • de gemeente zorg draagt voor een goede samenwerking tussen politie en jongerenwerk.